Eurobank: Mειωμένα τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση το 2018

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Οκτώβριο 2018 παρέμεινε αμετάβλητο σε μηνιαία βάση και διαμορφώθηκε στο 18,6% επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού (4.720,0 χιλιάδες άτομα) αναφέρει η Eurobank στην έκθεσή της “Επτά Ημέρες Οικονομία”.
Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκε πτώση της τάξης των -2,4 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ) ενώ σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του Ιουλίου 2013, ήτοι 27,9%, η σωρευτική μείωση ήταν -9,3 ΠΜ.
Τέλος, σε ότι αφορά την πορεία των επί μέρους μεταβλητών που συνθέτουν το ποσοστό ανεργίας, ο αριθμός των απασχολούμενων ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,1% ή 78,1 χιλιάδες άτομα και ο αριθμός των ανέργων συρρικνώθηκε σε ετήσια βάση κατά -12,2% ή -122,1 χιλιάδες άτομα.
Βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το άθροισμα των απασχολούμενων και των ανέργων ισούται με το εργατικό δυναμικό, η ετήσια μεταβολή του τελευταίου διαμορφώθηκε στο αρνητικό έδαφος του -0,4% ή -44,0 χιλιάδων ατόμων τον Οκτώβριο 2018.

Επιπροσθέτως, δεν αποκλείουμε στην παρατήρηση του Νοεμβρίου 2018 (δημοσίευση 7/2/2018) να εμφανιστεί περαιτέρω στασιμότητα ή και οριακή αύξηση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα.
Η επαλήθευση αυτού του σεναρίου δεν θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό το συνολικό ετήσιο μέγεθος (μέσος όρος 12 μηνών) το οποίο

αναμένουμε να διαμορφωθεί κοντά στο 19,5% το 2018 από 21,5% το 2017.
Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στα στοιχεία του ποσοστού ανεργίας της Ελλάδος, αξίζει να παρουσιάσουμε και τα συγκριτικά μεγέθη για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών (ΕΕ-28).
Ως γνωστόν η ελληνική οικονομία έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28. Βάσει των στοιχείων του Οκτωβρίου 2018 η κατάταξη είχε ως εξής (βλέπε Σχήμα 1Α): Ελλάδα 18,6% (μέσος όρος Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 19,5%), Ισπανία 14,8% (15,5%), Ιταλία 10,6% (10,6%), Γαλλία 8,9% (9,1%), Κύπρος 8,8% (8,8%), Ευρωζώνη 8,0% (8,3%), Κροατία 8,0% (8,6%), Φινλανδία 7,2% (7,6%), Λετονία 6,9% (7,5%), ΕΕ-28 6,7% (6,9%), Πορτογαλία 6,6% (7,1%), Λιθουανία 6,3% (6,2%), Σλοβακία 6,1% (6,7%), Σουηδία 6,0% (6,3%), Βέλγιο 5,5% (6,0%), Βουλγαρία 5,4% (5,4%), Ιρλανδία 5,4% (5,8%), Εσθονία 5,3% (5,6%), Λουξεμβούργου 5,2% (5,4%), Σλοβενία 5,2% (5,4%), Αυστρία 4,8% (4,9%), Δανία 4,7% (4,9%), Ηνωμένος Βασίλειο 4,1% (4,1%), Ρουμανία 4,0% (4,2%), Πολωνία 3,8% (3,9%), Ουγγαρία 3,7% (3,7%), Ολλανδία 3,7% (3,9%), Μάλτα 3,6% (3,8%), Γερμανία 3,3% (3,4%) και Τσεχία 2,1% (2,3%).
Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ήτοι Οκτώβριος 2017, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα σημείωσε την υψηλότερη ετήσια πτώση (-2,4 ποσοστιαίες μονάδες) ανάμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ-28 (βλέπε Σχήμα 2Β), με την Κροατία, την Ισπανία και την Πορτογαλία να ακολουθούν με μείωση της τάξης των -2,2, -1,8 και -1,8 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΚΠ), για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 τα καθαρά έσοδα παρουσίασαν υστέρηση έναντι του στόχου (που έχει περιληφθεί για το 2018 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019) κατά -€1.566 εκατ. σε τροποποιημένη ταμειακή βάση. Από την πλευρά των δαπανών καταγράφηκε συγκράτηση έναντι του στόχου κατά  -€1.085 εκατ. Ως εκ τούτου, το πρωτογενές αποτέλεσμα και το ισοζύγιο ΚΠ ήταν χαμηλότερα σε σχέση με το στόχο κατά -€443 εκατ. και -€481 εκατ. αντίστοιχα.
Πιο συγκεκριμένα, στο 12μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €53.598 εκατ. παρουσιάζοντας υστέρηση κατά -€1.566 εκατ. (ή -2,8%) έναντι του στόχου, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση. Η εν λόγω απόκλιση οφείλεται:
-Κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι δεν εισπράχθηκαν τον Δεκέμβριο 2018 έσοδα ύψους €1.115 εκατ. από την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, όπως είχε προϋπολογιστεί, αλλά μετατέθηκαν για τον Ιανουάριο 2019. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, το γεγονός αυτό δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση στο τρέχον έτος καθόσον αφορά έσοδα σε μεταγενέστερα έτη.
-Στην παράταση της περιόδου πληρωμής των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων τον Ιανουάριο του 2019 αντί του τέλους Δεκεμβρίου 2018 που είχε αρχικά προγραμματιστεί.
-Στα μειωμένα κατά €1.216 εκατ. έναντι του στόχου έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), τα οποία ανήλθαν σε €2.639 εκατ.
Οι επιστροφές φόρων – λογαριασμός ο οποίος εισέρχεται αφαιρετικά στον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ) – παρουσίασαν αρνητική απόκλιση έναντι του στόχου της τάξης των -€963 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €3.679 εκατ., παρά το γεγονός ότι έχουν διενεργηθεί επιστροφές φόρου ύψους €1.900 εκατ. από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών (το εν λόγω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται στον λογαριασμό  “έσοδα από επιστροφές φόρων” του ΤΠ).
Από την πλευρά των δαπανών, καταγράφηκε συγκράτηση έναντι του στόχου της τάξης των -€1.085 εκατ., ή -1,9% (τροποποιημένη ταμειακή βάση, €55.990 εκατ. σε σύγκριση με τον στόχο των €57.075 εκατ.). Η εν λόγω υστέρηση προέρχεται από τις δαπάνες ΤΠ και από τις δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ). Οι πρώτες κατέγραψαν αρνητική απόκλιση σε σχέση με τον στόχο κατά -€572 εκατ. και οι δεύτερες κατά -€513εκατ.
Βάσει των παραπάνω στοιχείων, το πρωτογενές αποτέλεσμα για την περίοδο  Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους €3.162 εκατ., μικρότερο κατά -€443 εκατ. έναντι του στόχου, πλην όμως σημαντικά υψηλότερο κατά +€1.222 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο αποτέλεσμα για την ίδια περίοδο το 2017. Τέλος, το ισοζύγιο ΚΠ παρουσίασε έλλειμμα ύψους €2.392 εκατ. έναντι στόχου για έλλειμμα €1.911 εκατ. (ήτοι υψηλότερο έλλειμμα κατά €481εκατ.)  και ελλείμματος €4.268 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017.