Eurobank: Στα 187 εκατ. οι ζημίες στο γ’ τρίμηνο

Σε 187 εκατ. μειώθηκαν οι ζημίες που εμφάνισε η Eurobank στο γ’  τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, ενώ στο εννέαμηνο οι ζημίες διαμορφώθηκαν σε 695 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, βάσει των τρεχουσών δεικτών, η τράπεζα αναμένεται λίαν συντόμως να επιστρέψει στην κερδοφορία, αρχής γενομένης από το 2015.

 

Αναλυτικότερα, η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της Eurobank το 2014 αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου του έτους μέσα από την αύξηση των οργανικών εσόδων και τη συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 8,0% σε €192εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν μικρή υποχώρηση σε €217εκ., λόγω χαμηλότερων εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα και η μείωση του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα συνετέλεσαν στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο σε €379εκ., από €375εκ. το Β΄ τρίμηνο του ίδιου έτους.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (κατά 0,6% και 1,7% το Γ΄ τρίμηνο αντίστοιχα), ενώ στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν συνολικά σε €1.121εκ., 26,9% υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Παράλληλα, αυξήθηκε και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 2,04% το Γ΄ τρίμηνο 2014, από 2,00% το Β΄ τρίμηνο 2014 και 1,73% το Γ΄ τρίμηνο 2013.

Τα συνολικά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 1,5% το Γ΄ τρίμηνο σε €71εκ. και κατά 3,1% το εννεάμηνο 2014 σε €205εκ., κυρίως λόγω υψηλότερων εσόδων από τη διαχείριση περιουσίας, τις ασφαλιστικές εργασίες, τα μισθώματα και λοιπές εργασίες του δικτύου καταστημάτων.

Τα οργανικά έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες) ενισχύθηκαν κατά 1,0% το Γ΄ τρίμηνο σε €450εκ. και κατά 22,5% το εννεάμηνο, ενώ τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν σε €25εκ. το Γ΄ τρίμηνο, από €45εκ. το Β΄ τρίμηνο 2014, λόγω χαμηλότερων εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση σε €475εκ., παρέμειναν όμως κατά 32,7% υψηλότερα σε επίπεδο εννεαμήνου.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,7% το Γ΄ τρίμηνο σε €258εκ. και κατά 11,4% το εννεάμηνο 2014 σε συγκρίσιμη βάση. Ειδικότερα, τα έξοδα υποχώρησαν στην Ελλάδα κατά 4,9% το Γ΄ τρίμηνο και 13,2% το εννεάμηνο, ενώ στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 0,3% και 5,9% αντίστοιχα.

Περαιτέρω βελτίωση παρουσίασε επίσης και ο δείκτης κόστους προς έσοδα, ο οποίος μειώθηκε σε 54,3% το Γ΄ τρίμηνο 2014, από 54,6% το Β΄ τρίμηνο 2014 και 62,6% το Γ΄ τρίμηνο 2013.

Με στόχο την περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού και την ταχύτερη αύξηση της κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση, η Τράπεζα επιτάχυνε το σχηματισμό προβλέψεων το Γ΄ τρίμηνο σε €588εκ., σε σχέση με €455εκ. το Β΄ τρίμηνο 2014. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €9,2δισ. στο τέλος του Γ΄ τριμήνου, καλύπτοντας το 17,7% των συνολικών δανείων. Παρά τις διαγραφές ύψους €331εκ. το εννεάμηνο 2014, η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες αυξήθηκε κατά 250 μονάδες βάσης σε 53,6%, έναντι 51,1% το Β΄ τρίμηνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των συσσωρευμένων προβλέψεων κατά €1,3δισ. το εννεάμηνο του 2014 είναι σύμφωνη με τα ευρήματα του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT).
Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα σημείωσαν περαιτέρω υποχώρηση κατά 22,7% σε €231εκ., από €299εκ. το Β΄ τρίμηνο 2014, το χαμηλότερο επίπεδο από το Γ΄ τρίμηνο 2008.

Παράλληλα σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν και τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση σε επίπεδο Ομίλου να είναι μειωμένα κατά 38,4% σε €236εκ. σε τριμηνιαία βάση.

Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 33,0% του χαρτοφυλακίου, από 31,8% στο τέλος Ιουνίου 2014.
Οι χορηγήσεις προς πελάτες (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €51,8δισ, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις να αποτελούν το 50,9% (€26,4δισ.) και τα δάνεια προς νοικοκυριά το 49,1% (€25,3δισ.) του συνολικού χαρτοφυλακίου.
Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €772εκ. και διαμορφώθηκαν σε €42,7δισ. το Γ΄ τρίμηνο 2014, με αποτέλεσμα ο λόγος των δανείων προς καταθέσεις να μειωθεί κάτω του 100% και να διαμορφωθεί σε 99,8%, από 103,4% στο τέλος Ιουνίου 2014.
Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα υποχώρησε περαιτέρω σε €9,0δισ. στο τέλος Οκτωβρίου, από €10,7δισ. τον Ιούνιο 2014.
Τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1 – Basel III) διαμορφώθηκαν σε €6,4δισ. και αποτελούσαν το 16,1% του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος του Γ΄ τριμήνου 2014. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, η Eurobank ανταποκρίθηκε στα κεφαλαιακά όρια που ορίστηκαν για το σκοπό του Ελέγχου Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού τόσο στο Βασικό και όσο και το Δυσμενές Δυναμικό σενάριο χωρίς να παρουσιάζει κεφαλαιακό έλλειμμα.

Στον απόηχο τον οικονομικών αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Xρήστος Μεγάλου, τόνισε τα εξής:

  • «Μετά την επιτυχή έκβαση των στρες τεστ, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει ως προτεραιότητα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.  Στη Eurobank θα ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση.
    Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε χρηματοδότες στην υλοποίηση υγιών επιχειρηματικών σχεδίων, με καινοτόμο και εξωστρεφή προσανατολισμό.
    Διαθέτοντας επαρκή ρευστότητα και δείκτη δανείων προς καταθέσεις κάτω του 100%, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τους πελάτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα του Γ΄ τριμήνου του 2014 θέτουν τις βάσεις για την επιστροφή της Eurobank στην κερδοφορία το 2015.»