Εθνική Τράπεζα: Πληρωμές προς φυσικά και νομικά πρόσωπα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Πληροφόρηση άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.4374/2016