Εθνική Τράπεζα: Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4374/2016 (ΦΕΚ Α΄50/1.4.2016) “Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα”, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί τα στοιχεία στους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν αναφορικά με πληρωμές που διενεργήθηκαν, προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, εντός του πρώτου τριμήνου 2020:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Πληροφόρηση άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.4374/2016