ΕΤΕ ΒΑΝΚ: Και μετά απ΄αυτήν την διάσπαση η εικόνα καθίσταται πλήρως θετική

Ï íÝïò äéåõèýíùí óõìâïýëïò ôçò ÅôÅ Ðáýëïò ÌõëùíÜò ìéëÜåé êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ÅôÞóéáò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò óå êåíôñéêü îåíïäï÷åßï ôçò ÁèÞíáò, ÐÝìðôç 26 Éïõëßïõ 2018. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Εθνική Τράπεζα

Στα 2,5500 ευρώ, +4,08%, έκλεισε χθες η μετοχή της Εθνική Τράπεζας και στο +5,14% στα 2,6810 ευρώ βρίσκεται τώρα.

Και σε σχέση με τα όσα είχαμε γράψει στα πρόσφατα σχόλια μας και μετά την τελευταία άνοδο ο στόχος από εδώ και πέρα θα είναι η παραμονή υψηλότερα των 2,4900 – 2,5000 και με βάση αυτήν την παραμονή να διασπαστούν οι αντιστάσεις στα επίπεδα των 2,5700 – 2,5800 ευρώ (σημειώνεται ότι μετά και από αυτήν την διάσπαση η εικόνα καθίσταται πλήρως θετική).

Τώρα αν υπάρξει επιστροφή χαμηλότερα των 2,4900 – 2,5000 ευρώ, υπάρχει κίνδυνος εκ νέου πτώσης μέχρι τα επίπεδα των 2,3400 – 2,3500 ευρώ.

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του Greek Finance Forum μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πρόταση/σύσταση για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση κινητών αξιών/χρεογράφων οποιασδήποτε κατηγορίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η χρήση του website του Greek Finance Forum δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση παρακίνηση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης καθώς και ότι δεν μπορεί να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή από το website του Greek Finance Forum (website).

Print Friendly, PDF & Email