Εριουργία Τρία Άλφα: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2022

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των μετόχων και του επενδυτικού κοινού εν γένει και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ” ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022, το οποίο δημοσιεύθηκε την 11.04.2022, τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2021.

Ειδικότερα, ως νέα ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) ορίζεται η Τρίτη, 3 Μαΐου 2022, αντί της αρχικώς ορισθείσας ημερομηνίας της 28ης Απριλίου 2022.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2021 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.triaalfa.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ανωτέρω ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ημερολογίου, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022