Εριουργία Τρία Άλφα: Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης των μετόχων και του επενδυτικού κοινού εν γένει και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ” ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2022, το οποίο δημοσιεύθηκε την 11.04.2022, τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ανακοίνωσης της εξαμηνιαίας χρηματοοικονομικής έκθεσης για την περίοδο που έληξε  την 30.6.2022.

Ειδικότερα, ως νέα ημερομηνία ανακοίνωσης της εξαμηνιαίας χρηματοοικονομικής έκθεσης για την περίοδο που έληξε  την 30.6.2022 ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2022, αντί της αρχικώς ορισθείσας ημερομηνίας της 30ής Σεπτεμβρίου 2022.

Η εξαμηνιαία χρηματοοικονομική Έκθεση της 30.06.22 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.triaalfa.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).