Εριουργία Τρία Άλφα: Απόσπασμα πρακτικού Γ.Σ. και Δ.Σ. για την εκλογή και ορισμό Επιτροπής Ελέγχου 2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. ΚΑΙ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2021