Επιστροφή κεφαλαίου 12 εκατ. ευρώ αποφάσισε η εταιρεία πυριτίου Σίλσιο του ομίλου Κοπελούζου

Επιστροφή κεφαλαίου 12 εκατ. ευρώ αποφάσισε η εταιρεία πυριτίου Σίλσιο του ομίλου Κοπελούζου

  • Τέσσερα νέα αιολικά πάρκα κατασκευάζει, σε συνεργασία με άλλες εταιρείες του ομίλου Κοπελούζου, η αχαϊκή βιομηχανία του Σίλσιο, η οποία το 2017 σημείωσε εντυπωσιακή διεύρυνση εργασιών, λόγω νέων παραγγελιών για την κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων και φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Η επιχείρηση μετεξελίσσεται σε εταιρεία ηλιακής ενέργειας, εκτός από κατασκευαστής συστημάτων πυριτίου, καθώς στις 31.12.2017 απορρόφησε οκτώ συγγενικές εταιρείες αιολικών πάρκων, σε συνέχεια της απορρόφησης τα προηγούμενα χρόνια 13 επιχειρήσεων του ομίλου Κοπελούζου με αντικείμενο την παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Έχει καταχωρημένες στις φορολογικές αρχές, ως υποκαταστήματα, 146 μονάδες δυνητικής παραγωγής ενέργειας. Ωστόσο, εξακολουθεί να οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της στο κατασκευαστικό αντικείμενό της. Η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα ανέρχεται σε 31 MWp σε φωτοβολταϊκά κύτταρα και σε 20 MWp σε φωτοβολταϊκά πλαίσια. Από κοινού με τη συγγενική βιομηχανία Εφαρμογές Πυριτίου – Piritium ασχολείται, επίσης, με την παραγωγή πολυκρυσταλλικού πυριτίου σε φέτες.

Η Σίλσιο ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2005. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Διαθέτει παραγωγική μονάδα στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Στεφάνου στον νομό Αχαΐας. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Silcio».

Ο κύκλος εργασιών της τη χρήση 2017, 12η από την ίδρυσή της, ανήλθε σε 28,25 εκατ. ευρώ έναντι 16,87 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 67,4% (+11,38 εκατ. ευρώ). Το 80,4% των εσόδων της (22,72 εκατ. ευρώ) προήλθε από κατασκευαστικά συμβόλαια και το υπόλοιπο 19,6% (5,53 εκατ. ευρώ) από την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Τα βιομηχανικά-κατασκευαστικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 83,7% (+10,35 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία κατέγραψε αυξημένα κατά 269,2% μεικτά κέρδη ύψους 7,79 εκατ. ευρώ (+5,68 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 15,1 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 27,6%, έναντι 12,5% το 2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 12,55 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 44,4% των πωλήσεων (38,9% το 2016) και αυξημένα κατά 91,2% (+5,98 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το 2016. Επίσης, αυξημένα κατά 428,7% ήταν τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT), ύψους 6,905 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 24,4% των πωλήσεων (7,7% το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 5,64 εκατ. ευρώ (5,26 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,45 εκατ. ευρώ (1,53 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων ανήλθαν σε 4,55 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,22 εκατ. ευρώ το 2016 (+4,77 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της βιομηχανίας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 36,1%, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων αντιπροσωπεύουν το 16,1%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 10,19 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 15,5%, αντί 13,6% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 81,05 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 68,1% (+32,83 εκατ. ευρώ), εν μέρει λόγω της απορρόφησης εταιρειών αιολικών πάρκων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 2308/2014.

Η εταιρεία στις 31.12.2017 βαρυνόταν με -κατά 88,3% μακροπρόθεσμες- δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 32,25 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,9% (-0,29 εκατ. ευρώ). Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (50,35 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 14,77 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (35,58 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 2,97 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 60,1% (+24,05 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 64,05 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαιά της συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 13,98 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 17 εκατ. ευρώ (8,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 21% (17,1% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν σε 37,65 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 28,51 εκατ. ευρώ, έναντι 28,17 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια της χρήσης 2017 διέθεσε για αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων 0,17 εκατ. ευρώ. Είχε συμμετοχές αξίας 1,94 εκατ. ευρώ σε τρίτες επιχειρήσεις.

Η Σίλσιο έχει πρόεδρο τον Ιω. Χ. Καρύδα, αντιπρόεδρο τον Αθ. Χ. Παστιρματζή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Ι. Παπασαββίδη. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 45 εργαζόμενους, έναντι 38 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,30 εκατ. ευρώ, έναντι 1,03 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2017 αντιστοιχούσαν σε 278.820 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 101.090 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η επιχείρηση, όπως σημειώνεται στην ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, υλοποιεί την κατασκευή δύο νέων αιολικών πάρκων στη Θράκη και άλλων δύο στην περιοχή της Μάνης στην Πελοπόννησο. Αναζητεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Τον Μάιο του 2018 προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 24,48 εκατ. ευρώ για τη διαγραφή ζημιών. Ακολούθησε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 12,02 εκατ. ευρώ για την επιθστροφή μετρητών στους μετόχους της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ

www.inr.gr