Επιλογές, αναλύσεις και απαντήσεις για τους επενδυτές του Χ.Α (4/5)

!ΕΥΑΘ@: Αποτιμάται σε 175,7 εκατ. ευρώ @4,8400 ευρώ

Τα μετά Φόρων Κέρδη του 2017 διαμορφώθηκαν σε 16,45 εκατ. ευρώ από 12,45 εκατ. ευρώ το 2016 (+32,05%). Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στις αυξημένες προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που επιβάρυναν την προηγούμενη χρήση. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ από 26,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 11,36%.

 • Ταμειακά διαθέσιμα €65,2 εκατ. έναντι € 56,7 εκατ.(+15%)
 • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 162,42 εκατ. ευρώ από 154,2 εκατ. ευρώ. (P/bv 1,07)
 • Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 0,4532 από 0,3432 (P/e 10,6)
 • ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟ…
 • Δεδομένης της κερδοφορίας της Εταιρείας, η Διοίκηση της Εταιρείας, προτείνει την διανομή μερίσματος ίσου με € 0,221 ανά μετοχή.(ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 3,9%).

Συγκεκριμένα προτείνεται το Μέρισμα να ανέλθει στο ποσό των € 8,02 εκατ. για την χρήση του 2017, το οποίο αφορά ποσοστό 50% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, για το σύνολο των 36.300.000 ανώνυμων μετοχών.Τα μερίσματα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 15%.

 • ΜΕΤΟΧΟΣ Αριθμός μετοχών που κατέχει:
  ΕΕΣΥΠ 18.150.001 και 50,00% +1
  ΤΑΙΠΕΔ 8.717.999 και 24,02%
  Λοιποί μέτοχοι 9.432.000 και 25,98%
  Σύνολο 36.300.000 και 100,00%
 • ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: +6,4% με χαμηλό – υψηλό 4,4600 και 5,2200 ευρώ. Συναλλαγές 721.869 τμχ και ημερησίως 8800 τμχ.

!ΕΥΑΘ(2) @@4,8400 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση στα 175,7 εκατ. ευρώ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Την 31/12/2017 οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου ανέρχονται σε € 74.953 (€ 70.942 την 31/12/2016), ενώ η σχετική συσσωρευμένη απομείωση ανέρχεται σε € 25.700 (€ 23.210 την 31/12/2016), όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 5.1 και 12 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 • Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις από πωλήσεις ύδατος, αποχέτευσης και λοιπών υπηρεσιών.
 • Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αύξησε τους κινδύνους επισφάλειας από τους εν λόγω πελάτες της εταιρείας.

Η διοίκηση για να εκτιμήσει το ποσό των εμπορικών της απαιτήσεων, αξιολογεί την ανακτησιμότητα των εμπορικών απαιτήσεων επισκοπώντας την ενηλικίωση των υπολοίπων των πελατών, το πιστωτικό ιστορικό τους και τη διευθέτηση των μεταγενέστερων πληρωμών σύμφωνα με τον εκάστοτε διακανονισμό.

 • Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας που προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.
 • Δεδομένης της σημαντικότητας του θέματος και του επιπέδου της κρίσης και των εκτιμήσεων που απαιτήθηκαν, θεωρούμε πως αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.

ΚΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο Όμιλος κατά την 31/12/2017 αντιμετωπίζει ένα σύνολο αγωγών, εξώδικων προσκλήσεων και μελλοντικών διεκδικήσεων από δικαστικές υποθέσεις συνολικού ύψους €29,7 εκατ., για τις οποίες έχει σχηματισθεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 6,036 εκατ. Σχετική αναφορά υπάρχει στις σημειώσεις 5.5, 17 και 28.1 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

 • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 162,4 εκατ. ευρώ από 154,2 εκατ. ευρώ το 2016.
 • Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις  49,25 από 47, 7 εκατ. ευρώ.
 • Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες:  17,91 από 18,81 εκατ.
 • Αγορές ενσώματων παγίων  (3.086) (5.181) + Αγορές άυλων παγίων  (33) (330)
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 14,8 εκατ. ευρώ από 13,3 εκατ. ευρώ.

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου την 31.12.2017 ήταν 380 άτομα,
(από… 221 άτομα)!!! Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης: 632 χιλ. από 783 χιλ.

!ΚΑΝΑΚΗΣ@3,6400 ευρώ και κ/φση 27,3 εκατ. ευρώ: Ξεκινάμε από τα βασικά. Ιστορικό ρεκόρ επίδοσης σε κύκλο εργασιών, λειτουργικά κέρδη και καθαρά κέρδη σε μια εταιρία που στα όσα χρόνια είναι εισηγμένη δεν έχει δείξει ποτέ ζημιές στην χρήση.

Η Κανάκης έχει στο ταμείο της στο τέλος της περυσινής χρονιά 7,6 εκατ. ευρώ λίγο παραπάνω από το 25% της κεφαλαιοποίησης της και καθόλου χρέος. Για να μην γίνει κάποια παρανόηση η Κανάκης δεν έχει στον ισολογισμό της ούτε ένα ευρώ βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου δανεισμού, το νούμερο των 7,6 εκατ. ευρώ αποτελεί την διαθέσιμη ταμειακή ρευστότητα.

Με την σχετική προσαρμογή στην κεφαλαιοποίηση ο δείκτης ΡΕ βρίσκεται στο 9 ενώ η εταιρία διαπραγματεύεται 6,4x το λόγο EV/EBITDA. Το γιατί η εταιρία έχει βρεθεί με τόσο μεγάλη ρευστότητα απαντάται από τις ταμειακές ροές της:

 • Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν 1,7 εκατ. ευρώ (από 0,78x) χωρίς ιδιαίτερες κεφαλαιουχικές δαπάνες (0,11 εκατ. ευρώ) με αποτέλεσμα την παραγωγή 1.6 εκατ. ευρώ ταμειακών ροών.

Αν αυτό φαίνεται λίγο, υπολογίστε ότι αποτελεί το 50% του EBITDA σε μια εταιρία που βρίσκεται σε ένα κλάδο που συνεργάζεται πολύ με τα Super Market που όπως ακούγεται στην αγορά δεν είναι και οι πιο καλοί πελάτες στην ταχύτητα των πληρωμών. Η διοίκηση πέρυσι επέστρεψε 0,08 ευρώ και από ότι φαίνεται και φέτος θα ακολουθήσει την ίδια στρατηγική ανταμοιβής των μετόχων της.

 • Οι 8 τελευταίες χρήσεις της ( σε χιλ. ευρώ)
ΚΑΝΑΚΗΣ FY:17 FY:16 FY:15 FY:14 FY:13 FY:12 FY:11 FY:10
ΚύκλοςΕργασιών 19.743 18.577 18.083 17.897 17.010 17.101 17.934 18.257
Δ(%) Y-o-Y 6,3% 2,7% 1,0% 5,2% -0,5% -4,6% -1,8% -1,8%
ΛειτουργικάΚέρδη 3.127 3.049 2.743 2.481 2.266 1.578 1.716 2.370
Δ(%) Y-o-Y 2,6% 11,2% 10,6% 9,5% 43,6% -8,0% -27,6% -16,8%
Περιθώριο (%) 15,8% 16,4% 15,2% 13,9% 13,3% 9,2% 9,6% 13,0%
Διαφορά Περιθωρίου (bps) -57 bps +124 bps +131 bps +54 bps +409 bps -34 bps -341 bps -235 bps
Καθαρά Κέρδη 2.198 2.091 1.755 1.662 1.457 1.054 906 1.400
Δ(%) Y-o-Y 5,1% 19,1% 5,6% 14,1% 38,2% 16,3% -35,3% -25,7%
Περιθώριο (%) 11,1% 11,3% 9,7% 9,3% 8,6% 6,2% 5,1% 7,7%
 • ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: +9,65% με χαμηλό – υψηλό 3,1600 και 4,0600 ευρώ. Συναλλαγές 85 χιλ.τμχ και ημερησίως 1035 τμχ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ+ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ logo

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ+ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΧΡΗΣΗ 2017: Mε P/E: 20,7 P/BV 0,61 EV/EBITDA 11,8 και ανύπαρκτο δανεισμό

ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 23,5 εκατ. ευρώ, ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ-ΙΔΙΑ Κ/Φ: 23,12 εκατ. ευρώ. ΚΕΡΔΗ: 675.533 ευρώ από 539 χιλ. ευρώ.

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ‐ βασικά (σε ευρώ): 0,02808 ΕΒΙΤDΑ 1,4 εκατ. [ P/E: 20,7 P/BV 0,61 EV/EBITDA 11,8.

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1,95 εκατ. μείον απόκτηση θυγατρικών συγγενών, κοινοπραξιών κλπ ‐0,56 εκατ. ευρώ και ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 1,39 εκατ.

 • Ταµειακά διαθέσιµα: 737,7 χιλ. ευρώ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 2,5 εκατ. και ΚΑΘΑΡΟΣ δανεισμός 1,7 εκατ. ευρώ
 • ΔΔΜ: 0,08 – άριστα 10
 • NETDEBT/EBITDA: 1,2
 • Το ΔΣ της εταιρίας εισηγείται την διανομή μερίσματος από τα κέρδη 2017 ευρώ 0,0100 και επιστροφή κεφαλαίου 0,0200 ευρώ. ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 5%.
 • Αμοιβές μελών Δ.Σ. & Δ/των: 597.123,64 ευρώ.
 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 14,4 εκατ. ευρώ.

ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: +22,5% με χαμηλό – υψηλό 0,4900 και 0,6500 ευρώ. Συναλλαγές 573 χιλ.τμχ και ημερησίως 7 χιλ. τμχ περίπου.

LAMDA DEVELOPMENT: Αποτιμάται σε 524,5 εκατ. ευρώ @6,5800 ευρώ

Οι μέτοχοι, που με ημερομηνία 31.12.2017 κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου: Consolidated Lamda Holdings S.A. 40.557.865 ήτοι το 50,87% και Voxcove Holdings LTD(1) 10.227.206 τουτέστιν το 12,83%.

 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 312,8 εκατ. ευρώ από 355,2 εκατ. το 2016.  (P/BV 1,67!!!!!), με απίστευτο δηλ. premium!!!
 • Δάνεια (Μακροπρόθεσμα) 236 εκατ. και ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ 205,7 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα 86,2 εκατ. ευρώ από 98,6 εκατ. ευρώ και καθαρός δανεισμός 355 εκατ. ευρώ.
 • Καθαρές ζημιές χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (43,7 εκατ.!!) από (3,18 εκατ. ευρώ)
 • Ζημιές ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
  (0,6200 ευρώ) από (0,0400 ευρώ).

Καθαρές ταμειακές ροές (για)/από λειτουργικές δραστηριότητες 28,43 εκατ. από 1,33 εκατ. Αγορές ενσώματων παγίων (893 χιλ.) (από 695 χιλ. ευρώ) και ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 27,5 εκατ. ευρώ από 0,6 εκατ. το 2016.

Το σύνολο των ιδίων μετοχών, που κατέχει η Εταιρία στις 31/12/2017 ανέρχεται σε 1.866.007 μετοχές, και αντιπροσωπεύει ποσοστό 2,34% του μετοχικού της κεφαλαίου με μέση τιμή αγοράς (μετά εξόδων και λοιπών προμηθειών) €3,87 ανά μετοχή.

 • ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: -4,9% με χαμηλό – υψηλό 6,2200 και 7,5200 ευρώ. Συναλλαγές 9,05 εκατ. τμχ και ημερησίως 110,3 χιλ. τμχ περίπου.

Σχετική εικόνα!ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ@0,4000 ευρώ και -1,72%: Κέρδη χρήσης 2017 μετά από φόρους 0,42 εκατ. ευρώ από ζημίες 50 χιλ. ευρώ. ΕBITDA: 2,17 εκατ. από1,83 εκατ. ευρώ. Έσοδα 20,8 εκατ. ευρώ από 18 εκατ. ευρώ. Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,0084 από -0,0010

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 17,91 εκατ. ευρώ από 17,61 εκατ. ευρώ. Δάνεια 6,7 εκατ. ευρώ από 4,4 εκατ. ευρώ. Δάνεια–Βραχυπρόθεσμο μέρος 2,36 εκατ. ευρώ από 4,36 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  1,92 εκατ. ευρώ από 0,74 εκατ. ευρώ και ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 7,14 εκατ.ευρώ.

 • Σύνολο Εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 2,44 εκατ. ευρώ από 0,72 εκατ. ευρώ.
 • Απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων -1,67 εκατ. ευρώ από –2,19 εκατ. ευρώ.
 • EΛEΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: ΘΕΤΙΚΕΣ 0,8 εκατ. ευρώ από ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 1,48 εκατ.
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 108 άτομα όσα και το 2016- Αμοιβές μελών Δ.Σ και Δ/ντων: 1 εκατ. ευρώ(!!).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

 • Τιμή: 0,4000 ευρώ
 • Κ/φση: 20,3 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ
 • P/e: 50,07
 • P/bv: 1,13
 • Ev/ebitda: 12,5
 • Νetdebt/ebitda: 3,3.
 • Δείκτης δανειακής μόχλευσης: 0,4
 • ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: +51,5% με χαμηλό – υψηλό 0,2520 και 0,4520 ευρώ. Συναλλαγές 3,22 χιλ. τμχ και ημερησίως 39,3 χιλ. τμχ περίπου.

AΝΑΦΟΡΕΣ

ΤΙΤΑΝ (ΠΡΟΝ)@17,4000 ευρώ: Συνεδριάζει την 1η Ιουλίου η ΓΣ προνομιούχων μετόχων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 42.316.264 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά €0,50 ήτοι από €3 σε €2,50 με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Οι σωστοί παίκτες δεν περίμεναν να τους πουν… πάρτε κέρδη. ‘Αλλωστε, εδώ είμαστε…

ΣΑΠΑΚΙΑ: Μετά και την δημοσίευση του 2017, άφοβα και χωρίς… τύψεις μη τυχόν και τα αδικήσουμε… ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΕΧΕΙ ΓΕΜΙΣΕΙ ΑΠΟ ΔΑΥΤΑ!!

BLUE CHIPS: Ορισμένα εξ αυτών έχουν τέτοιο δανεισμό, που σε πιάνει ίλιγγος… Ευτυχώς γι αυτά, που οι τράπεζες δεν μπορούν να τους τραβήξουν τα… αυτάκια, πόσο μάλλον την μπρίζα.

!26 Απριλίου 2018 – ΥΓΕΙΑ,… τότε @0,9270 ευρώ και κ/φση 283,4 εκατ. ευρώ: Η αποτίμηση του Υγεία και τα πραγματικά νούμερα… Τρέλα έχει κυριεύσει φαίνεται κάποιους επενδυτές και ανεβάζουν τις τιμές των εισηγμένων του κλάδου υγείας. Το Υγεία δημοσίευσε λοιπόν τα αποτελέσματα χρήσης 2017. Ας μην μιλήσουμε για p/e γιατί είναι πανάκριβο. Ουσιαστικά, άλλωστε έβγαλε ζημίες. Αλλά και σε όρους p/bv δεν είναι ελκυστικό.

!ΥΓΕΙΑ(2): Βάσει αποτελεσμάτων η καθαρή θέση είναι στα 120,8 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση ενισχύθηκε μόλις κατά 1,3 εκατ. ευρώ.

 • Επιπλέον υπάρχει υπεραξία επιχείρησης 82,7 εκατ. ευρώ και άυλα περιουσιακά στοιχεία 65,4 εκατ. ευρώ (άδειες, σχέσεις πελατών, εμπορικά σήματα, λογιστικά προγράμματα)!!!
 • Δηλαδή, που θα ήταν η καθαρή θέση χωρίς υπεραξία και άυλα; Σημειώστε επίσης τις μεγάλες ζημιές της μητρικής.
 • Τέλος η λογιστική αξία του Μητέρα είναι στα 117,7 εκατ. ευρώ αλλά η  καθαρή θέση στο τέλος του 2016 ήταν μόλις 1,1 εκατ. ευρώ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το Χ.Α είναι σαν ένα γήπεδο. Αν δεν σου κάνει ο παίκτης, αν δεν αποδίδει, τότε τον αλλάζεις. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μπορεί κάποτε να ήταν είδωλο ή μπορεί να είχε δώσει δείγματα μεγάλου ταλέντου. Αλλά όταν δεν κάνει την δουλειά του σωστά, τον τρώει ο πάγκος στη καλύτερη των περιπτώσεων.

 • Επίσης, αυτό συμβαίνει κι από την… ανάποδη. Ο παίκτης δηλαδή να ήταν κακός ή μέτριος αλλά να σημειώνει μεγάλα βήματα προόδου ή ακόμα προτιμότερο να αποδίδει καλύτερα από άλλους που παίζουν. Οπότε θα τον βάλεις να παίξει…

ΑΥΤΟΣ είναι ο ρόλος του προπονητή. Να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και να προβαίνει τη σωστή χρονική στιγμή στις πλέον κατάλληλες επιλογές. Χωρίς κόμπλεξ, δίχως ενδοιασμούς και με κυρίαρχο κριτήριο την απόδοση.

 • Αυτά, για να αποφεύγονται γκρίνιες και αναφορές του…τύπου… “Μα, μας γράφατε καλά λόγια ή μας την εκθειάζατε ή μας την… θάβατε” και λοιπές γραφικότητες κακομαθημένων παιδιών.
 • Η στήλη απευθύνεται αποκλειστικά σε νοήμονες επενδυτές, με γερή γνώση του αντικειμένου. Οι υπόλοιποι, απλά να μην την διαβάζουν.

______________

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα. 

 • Φήμη / Υπεραξία (επιχείρησης) (Goodwill)

Goodwill είναι η αξία μιας επιχείρησης που υπερβαίνει τα καθαρά στοιχεία του Ενεργητικούτης.

 • Αντανακλά την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως τη φήμη, το εμπορικό σήμα, τις καλές σχέσεις με τους πελάτες, την επαγγελματικότητα και ηθική των υπαλλήλων της όπως και άλλους παράγοντες που βελτιώνουν την προς τα έξω εικόνα της επιχείρησης.

Διακρίνεται σε:

 • Συμφυής φήμη (inherent goodwill) η οποία αντανακλά τα θετικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και είναι δύσκολο να αποτιμηθεί. Αυτό το είδος της φήμης δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό.
 • Εξαγορασθείσα φήμη (purchased goodwill) η οποία είναι η επιπλέον αξία πέραν του ευλόγου τιμήματος εξαγοράς των καθαρών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης.

********

Μερίσματα και ανάπτυξη εταιρίας

 • Οι εταιρίες που προσφέρουν μέρισμα είναι συνήθως εταιρίες που έχουν περάσει το στάδιο της ανάπτυξης και δεν χρειάζεται πλέον να επανεπενδύουν συνεχώς τα κέρδη τους, έτσι επιλέγουν να πληρώσουν τους μετόχους τους.

Αντιθέτως, οι εταιρίες υψηλής ανάπτυξης σπάνια προσφέρουν μέρισμα, γιατί όλα τα κέρδη τους επανεπενδύονται για να διατηρηθεί αυτή η ανάπτυξη.

Print Friendly, PDF & Email