Επίλεκτος: Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου ο Αλέξανδρος Σφυρής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΤΗΣ