Επίλεκτος: Οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου 2020

Ανακοίνωση της Διοίκησης, σε απάντηση της με αριθμό 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.