ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

Οικονομικό Ημερολόγιο

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ”  σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό  κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με το οποίο:

1. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης  01.07.2019 -30.06.2020 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stiafilco.com)  και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) την  Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 (μετά  την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.).

2. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου  2020.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των  Μετόχων την μη διανομή  μερίσματος.

* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.