Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης αιτείται η βιομηχανία επίπλων Ν. Σωτηρόπουλος («Eliton»)

Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης αιτείται η βιομηχανία επίπλων Ν. Σωτηρόπουλος

Αίτηση άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, στην οποία κατέληξε προφανώς με πιστωτές της, κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η εταιρεία παραγωγής επίπλων κουζίνας και ξυλουργικών εργασιών Ν. Σωτηρόπουλος, η οποία είναι γνωστή στην αγορά, επίσης, με τον διακριτικό τίτλο «Eliton».

Η αίτηση ορίστηκε να εξεταστεί από το δικαστήριο τις 5 Δεκεμβρίου 2018.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε με την τρέχουσα νομική μορφή της τον Ιανουάριο του 1988. Εχει δημιουργήσει μονάδα ξυλουργικών εργασιών και κατασκευής επίπλων κουζίνας στον Άγιο Γεώργιο Ασπροπύργου Αττικής, όπου και εδρεύει. Εκτός από την παραγωγή, ασχολείται και με συναφείς εμπορικές δραστηριότητες. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί από την κατάρρευση της εγχώριας ζήτησης επίπλων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία επίπλων το 2017 συγκέντρωσε από τη διάθεση των προϊόντων και εμπορευμάτων της έσοδα 1,82 εκατ. ευρώ, έναντι 2,04 εκατ. ευρώ το 2016. Μειωμένα, δηλαδή, κατά 10,8% σε ποσοστό ή 0,22 εκατ. ευρώ, σε αξία, σε ετήσια βάση. Το 74,2% των εσόδων της (1,35 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 25,8% (0,47 εκατ. ευρώ) από διάθεση εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων. Τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 19,2% (-0,32 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα αυτά απέδωσαν μεικτά κέρδη 0,68 εκατ. ευρώ, μικρότερα από τα αντίστοιχα του 2016 κατά 15,3% (-0,12 εκατ. ευρώ), καθώς αποδυναμώθηκε ο συντελεστής μεικτού κέρδους της εταιρείας (στο 37,5%, από 39,5% το 2016).

Ωστόσο, κυρίως λόγω έκτακτων εσόδων 0,26 εκατ. ευρώ, τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 125,5% (+0,29 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 0,52 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2016), ίσα προς το 28,6% των πωλήσεων (11,3% το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας δεν επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις, όπως και το 2016, παρά μόνο με χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,24 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2016).

Προέκυψαν, κατόπιν αυτών, κέρδη προ φόρων και μετά φόρων ύψους 0,28 εκατ. ευρώ το 2017 (8.000 ευρώ το 2016).

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, τις τελευταίες χρήσεις δεν είχε διενεργήσει αποσβέσεις 0,89 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα χρήσης 2017 της εταιρείας, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Η Ν. Σωτηρόπουλος στις 31.12.2017 απασχολούσε συνολικά κεφάλαια 8,63 εκατ. ευρώ (8,58 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), εκ των οποίων τα δικά της ήταν 4,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 48,1% των συνολικών (3,87 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 45,1% των συνολικών έναν χρόνο πριν), συμπεριελαμβάνοντας συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 2,22 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2017 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,63 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,57 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (4,20 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας επιδείνωση της ρευστότητάς της. Ο βραχυροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός της ανερχόταν σε 2,34 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις της σε 4,47 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν μόλις 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν). Στις υποχρεώσεις της συμπεριελάμβανε οφειλές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 0,68 εκατ. ευρώ. Σε πάγιά της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις 1,40 εκατ. ευρώ για διασφάλιση πιστωτών.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο τον Αναστ. Ν. Σωτηρόπουλο και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στ. Ν. Σωτηρόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 36 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,56 εκατ. ευρώ, έναντι 0,83 εκατ. ευρώ το 2016.

Για το 2018 έχει αναφέρει ότι αναμένει ότι θα «κλείσει» τη χρήση, ενδεχομένως, χωρίς μεγάλες απώλειες κύκλου εργασιών. Δηλώνει ότι ευελπιστεί να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση, έναντι του ανταγωνισμού, όταν ξεπεραστεί η οικονομική κρίση.

Στο απόγειο της ισχύος της, το 2008, είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους 7,20 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

www.inr.gr

Print Friendly, PDF & Email