Επεκτείνει τις παραγωγικές και ερευνητικές δραστηριότητές της η χημική βιομηχανία Bιορύλ

Επεκτείνει τις παραγωγικές και ερευνητικές δραστηριότητές της η χημική βιομηχανία Bιορύλ

Με υψηλότερα έσοδα, κυρίως λόγω εξαγωγικής επέκτασης στη Ρουμανία και σε χώρες της Μέσης Ανατολής, αναμένει ότι θα «κλείσει» τη χρήση 2018 η υπερεβδομηντάχρονη ελληνικών κεφαλαίων χημική βιομηχανική εταιρεία Βιορύλ.

Η επιχείρηση αναπτύσσει και παράγει βιομηχανικά αρώματα, αρώματα τροφίμων, πρώτες ύλες αρωματοποιίας, προϊόντα θρέψης φυτών και φυτοπροστασίας, καθώς και απωθητικά εντόμων. Διευρύνει εφέτος κατά 1.300 τ.μ. τα εργαστήριά της για εφαρμογές αρωμάτων. Εντείνοντας την επενδυτική της δραστηριότητα, άρχισε να κατασκευάζει στις εγκαταστάσεις της στη Βοιωτία νέα παραγωγική μονάδα 2.000 τ.μ.

Προ μηνών, στη διάρκεια του 2018, μετέτρεψε εξάλλου σε μακροπρόθεσμες τις βραχυπρόθεσμες δανειακές της υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τον 45ο ισολογισμό της, τα έσοδα της ΒΙΟΡΥΛ, η οποία ιδρύθηκε με άλλη εταιρική το 1946 και λειτουργεί ερευνητικό κέντρο με στεγασμένους χώρους 4.400 τ.μ. στις Αφίδνες Αττικής και βιομηχανική μονάδα με στεγασμένους χώρους 5.000 τ.μ. στον Ελαιώνα Βοιωτίας, το περασμένο έτος ανήλθαν σε 21,57 εκατ. ευρώ, από 20,84 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5% σε ποσοστό ή 0,73 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Το 90,9% των εσόδων της (19,61 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 9,1% (1,96 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Η επιχείρηση, που έχει εισέλθει από το 1976 στον βιοτεχνολογικό κλάδο, ενίσχυσε το μεικτό περιθώριο κέρδους της (στο 41,5% από 40,8% το 2016), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 8,94 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 8,49 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+5,4%).

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 2,48 εκατ. ευρώ, από 2,72 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 8,9% (-0,24 εκατ. ευρώ), καθώς τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων 2,26 εκατ. ευρώ, έναντι 1,81 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (+0,45 εκατ. ευρώ).

Παρουσίασε κέρδη προ φόρων 1,615 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,86 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 13,3%. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης προέκυψαν καθαρά κέρδη 1,26 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 1,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 13%.

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν μέση ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων 10,4% (ανέρχεται σε 13,3% σύμφωνα με τα κέρδη προ φόρων) και είναι ίσα προς το 5,8% των πωλήσεων (7,5% τα κέρδη προ φόρων).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 περιλαμβάνουν αποσβέσεις ύψους 0,50 εκατ. ευρώ (επίσης 0,50 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,46 εκατ. ευρώ (επίσης 0,36 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Περί το ήμισυ των εσόδων της εταιρείας τα τελευταία χρόνια προέρχεται από εξαγωγές αρωμάτων για κολόνιες, φυσικών αρωμάτων τροφίμων και ειδικών πρώτων υλών υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική χρήση, κυρίως στη Ρωσία, την Τουρκία και τη Νιγηρία, όπου όμως το 2017, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στην Τουρκία, οι πωλήσεις της μειώθηκαν, λόγω μέτρων επιβολής ελέγχων στις εισαγωγές πρώτων υλών. Εξαγωγές γίνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Απω Ανατολής και της Βόρειας Αμερικής, καθώς η εταιρεία βασίζει σημαντικό μέρος της ανάπτυξής της στη διείσδυσή της σε αγορές του εξωτερικού.

Το σύνολο των απασχολουμένων στην επιχείρηση κεφαλαίων έφτανε στις 31.12.2017 τα 23,07 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12,31 εκατ. ευρώ (53,4%) ήταν ίδια κεφάλαια. Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (17,14 εκατ. ευρώ) ήταν υπερδιπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (6,59 εκατ. ευρώ).

Eχοντας εδραιώσει την παρουσία της σε επιστημονικούς χώρους, όπως η αναλυτική χημεία, η οργανική σύνθεση και η βιοτεχνολογία, πολύ πριν οι συγκεκριμένοι χώροι συγκεντρώσουν το ευρύτερο ενδιαφέρον, η ΒΙΟΡΥΛ προωθεί τις ερευνητικές της δραστηριότητες, οι οποίες υποστηρίζονται κυρίως από ίδιους πόρους, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ενωση και το Ελληνικό Δημόσιο, συχνά μέσω της συμμετοχής σε κοινά ερευνητικά προγράμματα με μεγάλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σε αυτή τη φάση η έρευνα επικεντρώνεται σε τέσσερα κυρίως ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη σύνθεση νέων χημικών ενώσεων, τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, τη μελέτη των φυσικών προϊόντων, την απομόνωση και την εφαρμογή χημικών ενώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την αρωματοποιία ή για άλλους βιομηχανικούς τομείς, αποσκοπώντας στην παραγωγή καινοτομικών, μοντέρνων και φθηνών προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη προϊόντων θρέψης και προστασίας των φυτών μέσα από τη διερεύνηση της φυσιολογίας τους και την αυστηρή αξιολόγηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τον Αλέξ. Σ. Ανδρουλάκη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικήτα Α. Ραγκούση οικογενειών των μετόχων της. Απασχόλησε το 2017, συμπεριλαμβανομένου υποκαταστήματος που διατηρεί στην Τουρκία, κατά μέσον όρο, 120 εργαζόμενους, έναντι 111 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,95 εκατ. ευρώ, έναντι 4,92 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 1,02 εκατ. ευρώ, έναντι 1,04 εκατ. ευρώ το 2016. Τον Ιούλιο του 2018 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,75 εκατ. ευρώ στους μετόχους της (επίσης 0,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017, χωρίς να υπολογίζονται οι αμοιβές στελεχών της, αντιστοιχούσαν σε 20.640 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 13.460 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την ενίσχυση της παρουσίας της σε ξένες αγορές, η επιχείρηση ενισχύει το υποκατάστημά της στην Τουρκία, προωθεί τη διάθεση προϊόντων της στην Ιταλία και φιλοδοξεί να επεκτείνει το δίκτυο των αντιπροσώπων της σε περισσότερες χώρες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΡΥΛ

www.inr.gr

Print Friendly, PDF & Email