«Επανεκκίνηση τουρισμού»: Έως 29/10 μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση οι επιχειρήσεις σε περίπτωση αρχικής απόρριψης

Οι τουριστικες επιχειρήσεις φιλοξενίας που θέλουν να ενταχθούν στη δράση «Επανεκκίνηση Τουρισμού», των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης που θα υποβληθεί έως την 29η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 απορριφθεί, μπορούν μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν νέα αίτηση.Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021.

Αυτό αναφέρεται στην πρώτη απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ».

Η απόφαση αφορά την απόρριψη ως μη επιλέξιμων 43 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 3.775.527,74 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρηση τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση.

Όπως γνωστοποιείται, οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, δύνανται εναλλακτικά είτε να υποβάλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου 2021 ή να υποβάλλυν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αυτοματοποιημένου μέσω ΠΣΚΕ μηνύματος προς τη δηλωμένη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας.