Επ.Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου της Attica Bank

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Συμπληρώματος του εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου της Attica Bank, για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση, μέσω δημόσιας προσφοράς, έως 35.062.731 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ύψος άντλησης κεφαλαίων έως € 473.346.868,50 και για την εισαγωγή των μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 985η/20.4.2023 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του Συμπληρώματος του από 16.3.2023 εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελούμενου από χωριστά έγγραφα ενημερωτικού δελτίου της «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με έκδοση, μέσω δημόσιας προσφοράς, έως 35.062.731 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ύψος άντλησης κεφαλαίων έως € 473.346.868,50 και για την εισαγωγή των μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.