Επ.Ανταγωνισμού : Δεν υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός στις κατασκευές

Τις προκαταρκτικές απόψεις της σχετικές με τις συνθήκες ανταγωνισμού στην κατασκευαστική αγορά δημοσίευσε, προς διαβούλευση μέχρι τις 7 Μαΐου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης εκκίνησης κανονιστικής παρέμβασης στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η ΕΑ στην πρώτη φάση της έρευνάς της διαπίστωσε ότι στον κλάδο των κατασκευών δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι τα άρθρα 1, 2 και 5 μέχρι 10 Ν. 3959/2011 (Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού) δεν επαρκούν για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε σημαντική συγκέντρωση του κλάδου των κατασκευών τη τελευταία δεκαετία με αύξηση των φραγμών εισόδου σε ορισμένες από τις επιμέρους αγορές. Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι η κοινή οριζόντια συμμετοχή συγκεκριμένου fund (σημ.: του Reggeborgh σε Ελλάκτωρ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που όμως, αποεπενδύει από την τελευταία, έχοντας περιορίσει το ποσοστό του σε αυτή) στις δύο μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες), δύναται να οδηγήσει στις ακόλουθες θεωρίες βλάβης:

Μη συντονισμένα μονομερή αποτελέσματα μείωσης ή μετριασμού των κινήτρων για ανταγωνισμό

Συντονισμένα αποτελέσματα εναρμονισμένης συμπεριφοράς

Επίσης, λοιπά ζητήματα που εντοπίστηκαν εκ του νομοθετικού πλαισίου, λαμβανομένων υπόψη και των προβληματισμών που εξέφρασαν εταιρείες του κλάδου για τις επιπτώσεις τους στις ανταγωνιστικές συνθήκες και την προκαταρκτική έρευνα της υπηρεσίας είναι :

Το θέμα της ρύθμισης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών,

Το ζήτημα της επαναφοράς του θεσμού της κατασκευαστικής κοινοπραξίας μετά την επιλογή αναδόχου του έργου,

Τις αλλαγές στα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων,

Ο τρόπος οργάνωσης και ιδίως τα κριτήρια κατάταξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε),

H εντατικότερη και ευρύτερη χρήση των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων χωρίς προηγούμενη συστηματική ανάλυση των (πιθανών) επιπτώσεών τους στον ανταγωνισμό.