Επ. Ανταγωνισμού: Aίρονται οι δεσμεύσεις της Attica για την Hellenic SeaWays

Τις συνθήκες ανταγωνισμού και την αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ATTICA μετά την απόκτηση της Hellenic SeaWays εξέτασε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία συνεδρίασε στις 19 Απριλίου 2021 προκειμένου να αποφανθεί υπέρ της άρσης ή παράτασης, εν όλω ή εν μέρει, των δεσμεύσεων.

Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπενθυμίζει πως με την Απόφαση Δεσμεύσεων εγκρίθηκε η συγκέντρωση που αφορούσε στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την ATTICA επί της εταιρίας με την επωνυμία “ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (“HSW”), υπό τους εκεί αναλυτικά προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), στη βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η ATTICA έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του N. 3959/2011, όπως ισχύει. Οι δεσμεύσεις υπό Β1-Β3, οι οποίες έχουν τριετή διάρκεια με δυνατότητα παράτασης και εξετάσθηκαν στα πλαίσια της εισήγησης και της συνακόλουθης διαδικασίας, αφορούν:

– Στη μη αύξηση των συχνοτήτων των δρομολογίων, ανά σχετική αγορά προϊόντος (επιβάτες, ΙΧ οχήματα, φορτηγά), στη διαδρομή από/ προς Αττική και τα νησιά Πάρο, Νάξο, Ίο, Θήρα, Αμοργό, Κουφονήσια, Σύρο, Πάτμο (“Νησιά των Δεσμεύσεων”) σε σύγκριση με τις συχνότητες των δρομολογίων που εκτελούσαν πριν τη συγκέντρωση τα πλοία της ATTICA. Ειδικά για τη διαδρομή από/προς Αττική και τη νήσο Πάτμο, η δέσμευση αφορά σε διατήρηση δρομολογίων (ήτοι και στη μη μείωση αυτών).

– Στην είσοδο Τρίτου-Ανταγωνιστή στα Νησιά των Δεσμεύσεων, με ταυτόχρονη αποχώρηση της ATTICA, από το δρομολόγιο στο οποίο θα εισέλθει ο Τρίτος- Ανταγωνιστής.

Με την υπ’ αριθ. 734/2021 Απόφασή της, η οποία εκδόθηκε την 26 Απριλίου 2021, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα, αποφάσισε:

* Την άρση της δέσμευσης B2α περί μη αύξησης δρομολογίων στις σχετικές αγορές επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών από/ προς Αττική και τη νήσο Ίο με ισχύ από 27.04.2021,

* Τη μερική παράταση της ισχύος της δέσμευσης Β2στ για τρία (3) ακόμη έτη, ήτοι από την 27.04.2021 έως την 26.04.2024,

– αίροντας το σκέλος της δέσμευσης που αφορά στην υποχρέωση της Εταιρίας να μην εκμεταλλευτεί η ίδια, ή δια Συνδεδεμένης Επιχείρησης ή κατά οιουδήποτε τρόπου εξαρτώμενου τρίτου, το Ε/Γ-Ο/Γ ταχύπλοο πλοίο της HSWHighspeed4, εντός της ελληνικής επικράτειας,  με ισχύ από 27.04.2021 και
παρατείνοντας κατά το σκέλος της που αφορά στην ενεργοποίηση Tρίτου Aνταγωνιστή και στην υποχρέωση αποδρομολόγησης του πλοίου της Εταιρίας από τις αγορές για τις οποίες ισχύει η δέσμευση μη αύξησης δρομολογίων[1].

Την παράταση της ισχύος των λοιπών δεσμεύσεων Β1-Β3 που προβλέπονται στην Απόφαση ΕΑ 658/2018[2], για τρία (3) ακόμη έτη, ήτοι από την 27.04.2021 έως την 26.04.2024.

[1] Σύρος, Πάρος, Νάξος, Αμοργός, Κουφονήσια, Θήρα, Πάτμος, Χίος, Μυτιλήνη. Εξαιρείται η δυνατότητα χρησιμοποίησής του στις εν λόγω αγορές, προς αντικατάσταση άλλου πλοίου της εταιρίας, για λόγους βλάβης ή ανωτέρας βίας και για το αναγκαίο προς τούτο χρονικό διάστημα.

[2] Ήτοι Β1α, Β1γ, Β2α  για τα νησιά Πάρος, Νάξος, Κουφονήσια, Αμοργός και Θήρα, Β2γ, Β2δ, Β2ε, Β3α, Β3β και Β3δ.