Έως το τέλος του έτους η προθεσμία εξόφλησης των ετησίων τελών για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Έως το τέλος του έτους ορίζεται η προθεσμία εξόφλησης των ετησίων τελών για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ και τα επιμελητήρια έχουν αρχίσει να υπενθυμίζουν τη σχετική υποχρέωση στα μέλη τους.

Σε σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου Κυκλάδων υπενθυμίζετια ότι από το 2011 είναι υποχρεωτική η εγγραφή των επιχειρήσεών του στο ΓΕΜΗ και από το 2015 υπάρχει η υποχρέωση της ετήσιας καταβολής του ενιαίου ειδικού τέλους ΓΕΜΗ, όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις.

Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις, τις προσωπικές εταιρίες και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών, υπάρχει επίσης υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ αποστέλλει τα εν λόγω τέλη στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.