Έντονη σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Κρήτη

×ÅÉÌÙÍÉÁÔÉÊÁ ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÁÐÏ ÔÏ ÇÑÁÊËÅÉÏ ÊÑÇÔÇÓ (EUROKINISSI/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ)