Ένωση Κεφαλαιαγορών: Το Συμβούλιο εγκρίνει νομοθετικές μεταρρυθμίσεις

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Το Συμβούλιο εγκρίνει νομοθετικές μεταρρυθμίσεις

Το Συμβούλιο ενέκρινε χθες δέσμη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Τα κείμενα αφορούν:

  • τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας δεικτών αναφοράς που συμβάλλουν στη βιώσιμη χρηματοδότηση·
  • τις υποχρεώσεις διαφάνειας για τις βιώσιμες επενδύσεις·
  • νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων·
  • εναρμονισμένο πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα·
  • κανόνες για την προώθηση της πρόσβασης στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ.

Όλα τα κείμενα θα υπογραφούν στο Στρασβούργο την εβδομάδα της 25ης Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βιώσιμη χρηματοδότηση

Το Συμβούλιο ενέκρινε δύο κανονισμούς που αποσκοπούν να καταστήσουν τη χρηματοδότηση πιο πράσινη και να την ευθυγραμμίσουν προς τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Η πρώτη μεταρρύθμιση καθιερώνει υποχρεώσεις γνωστοποίησης του τρόπου με τον οποίο οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες ενσωματώνουν στις επενδυτικές τους αποφάσεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες.

Η δεύτερη μεταρρύθμιση δημιουργεί νέους τύπους δεικτών αναφοράς που αποσκοπούν στην παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου: τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση που αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ενός τυποποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων, και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς, που έχουν τον πιο φιλόδοξο στόχο να επιλέγουν μόνο τις συνιστώσες οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη της μείωσης κατά 2 C όπως προβλέπεται στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.