Ένωση Ελλήνων Επενδυτών για Folli Follie: Άμεση ενημέρωση από τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου για τα παράγωγα

Ενημέρωση από την διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναφορικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση της Folli Follie – η μετοχή της οποίας θα αντικατασταθεί από αύριο στους δείκτες του Χρηματιστηρίου, όπου συμμετέχει (από την μετοχή της Flexopack στον Γενικό Δείκτη και αυτή της Fourlis στον FTSE 25) – ζητά η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών.

Η Ένωση ζητά με αίτημά της προς τη Διοίκηση του Χ.Α. νέα συνάντηση προκειμένου να θέσει τους προβληματισμούς χιλιάδων επενδυτών για το τι μέλλει γενέσθαι. Κυρίως, δε, όσον αφορά την τύχη των παραγώγων της εταιρείας, καθώς όπως αναφέρει, η διοίκηση του Χ.Α. «δεν έχει ακόμη διευκρινίσει, ελάχιστες ημέρες πριν την λήξη τους στις 15 Ιουνίου 2018» τι πρόκειται να επιλέξει, «με αποτέλεσμα ένα όργιο φημών να έχει εξαπλωθεί σε όλα τα χρηματιστηριακά γραφεία, τα οποία αναζητούν εναγωνίως πληροφόρηση για να την μεταδώσουν στους πελάτες τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών αναφέρει: 

Δεδομένου ότι χιλιάδες επενδυτές (μέτοχοι, ομολογιούχοι, κλπ) έχουν ήδη αποτανθεί στην Ένωση και ζητούν εναγωνίως πληροφορίες, κατόπιν της συναντήσεώς μας με την Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την προηγούμενη εβδομάδα, θα επιδιώξουμε να θέσουμε υπ’όψιν της Διοικήσεως του Χ.Α. τους προβληματισμούς μας επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Αναστολή διαπραγμάτευσης FOLLI   FOLLIE

Α. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για την  περίπτωση αναστολής διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικού μέσου προβλέπονται τα εξής:

«2.6.9 Αναστολή της διαπραγμάτευσης Χρηματοπιστωτικού Μέσου:

Ως αναστολή της διαπραγμάτευσης Χρηματοπιστωτικού Μέσου νοείται η προσωρινή παύση της διαπραγμάτευσης αυτού. Το Χ.Α. αναστέλλει τη διαπραγμάτευση Χρηματοπιστωτικού Μέσου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του ν. 3606/2007 και στο άρθρο 17 παράγραφο 1 του ν. 3371/2005.

2.6.9.1 Αναστολή Κινητών Αξιών

  1. Στην περίπτωση των Κινητών Αξιών, λόγος αναστολής είναι ιδίως:

α) η προσωρινή μη διασφάλιση ή απειλή της ομαλής λειτουργίας της Αγοράς από την οποία ενδέχεται να διακινδυνεύεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία των συμφερόντων των επενδυτών,

β) η μη πλήρωση των προϋποθέσεων εισαγωγής ή η μη τήρηση των υποχρεώσεων ενημέρωσης στις περιπτώσεις έμμεσης εισαγωγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.7.

2) Η διαπραγμάτευση κινητής αξίας αναστέλλεται υποχρεωτικά, εφόσον υποβληθεί σχετικό προς τούτο αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3) Για την περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης Κινητών Αξιών που τελούν σε αναστολή εφαρμόζονται οι διατάξεις της § 5.4.

4) Αρμόδιο όργανο για την αναστολή της διαπραγμάτευσης Κινητής Αξίας είναι ο Πρόεδρος το Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο εντεταλμένο προς τούτο όργανο του Χ.Α.

5) Το Χ.Α. μπορεί να εξειδικεύει με Απόφασή του τους όρους και τις προϋποθέσεις αναστολής Κινητής Αξίας.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι το Χ.Α. στην υπόθεση της FOLLI   FOLLIE ακολούθησε την ανωτέρω περίπτωση (2), δηλαδή κατόπιν αιτήματος της Ε.Κ. ενώ θα μπορούσε να προβεί στην λήψη μέτρων, είτε κατά την περίπτωση (1α), είτε κατά την περίπτωση (5), κι εν πάσει περιπτώσει να αυτενεργήσει ΧΩΡΙΣ να περιμένει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήξη σειράς Παραγώγων Ιουνίου της  FOLLI   FOLLIE

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε περίπτωση αναστολής διαπραγμάτευσης παραγώγου επί χρηματοπιστωτικού μέσου προβλέπονται τα εξής:

2.6.9.2  Αναστολή Παραγώγων

1) Στην περίπτωση των Παραγώγων, λόγος αναστολής είναι ιδίως η αναστολή της διαπραγμάτευσης ή της λειτουργίας της υποκείμενης αξίας του Παραγώγου και η προσωρινή μη διασφάλιση ή απειλή της ομαλής λειτουργίας της Αγοράς. Σε περίπτωση που η υποκείμενη αξία του Παραγώγου είναι δείκτης, ως αναστολή λειτουργίας του νοείται η προσωρινή διακοπή του υπολογισμού ή της δημοσίευσης του δείκτη.

2) Κατά τη διάρκεια της αναστολής δεν είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης ή άλλων δικαιωμάτων εκ του Παραγώγου.

3) Εάν αρθεί η αναστολή της διαπραγμάτευσης του Παραγώγου, οι σειρές που δεν υπόκεινται σε λήξη έως και τη δεύτερη (2η) εργάσιμη ημέρα από την ημέρα άρσης της αναστολής αυτού, συνεχίζουν να τυγχάνουν διαπραγμάτευσης κανονικά σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του Παραγώγου.

4) Σε περίπτωση σειρών που λήγουν πριν την άρση της αναστολής της διαπραγμάτευσης του Παραγώγου ή των οποίων η λήξη επέρχεται εντός των δύο (2) πρώτων εργασίμων ημερών από την ημέρα άρσης της αναστολής αυτού, η λήξη τους μετατίθεται αυτοδίκαια και οι σχετικές σειρές λήγουν αναγκαστικά κατά την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την ημέρα άρσης της διαπραγμάτευσης του Παραγώγου.  

5) Εάν ως συνέπεια της μετάθεσης της λήξης σειράς Παραγώγου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο η λήξη της συμπέσει με τη λήξη χρονικά προγενέστερης σειράς αυτού, η λήξη της μεταγενέστερης σειράς μετατίθεται αυτοδίκαια κατά μία εργάσιμη ημέρα.

6) Οι ανοικτές θέσεις επί των ως άνω σειρών διακανονίζονται κανονικά σε τιμή που καθορίζεται ως τελική τιμή εκκαθάρισης του Παραγώγου σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του.

7) Σε περίπτωση διαγραφής του παραγώγου κατά την περίοδο που βρίσκεται σε αναστολή,  εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.6.12.

8) Αρμόδιο όργανο για την αναστολή της διαπραγμάτευσης Παραγώγου είναι ο Πρόεδρος το Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο εντεταλμένο προς τούτο όργανο του Χ.Α.

9) Το Χ.Α. μπορεί να εξειδικεύει με Απόφασή του τους όρους και τις προϋποθέσεις αναστολής Παραγώγου ως και κάθε άλλο τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. 

Παρ’ολο που σύμφωνα με το άρθρο αυτό και τις περιπτώσεις (4) και (9) δίνεται η δυνατότητα στην Διοίκηση του Χ.Α. να παρατείνει την λήξη των Παραγώγων Ιουνίου 2018, (περ.4 )  είτε να λάβει άλλη απόφαση που να είναι ΔΙΚΑΙΗ για όλους τους επενδυτές, στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Αγοράς (περ.9), δεν το έχει ακόμη διευκρινίσει ελάχιστες ημέρες πριν την λήξη τους στις 15 Ιουνίου 2018, με αποτέλεσμα ένα όργιο φημών να έχει εξαπλωθεί σε όλα τα χρηματιστηριακά γραφεία, τα οποία αναζητούν εναγωνίως πληροφόρηση για να την μεταδώσουν στους πελάτες τους.

Κανένα  dealing room δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα για το τι θα συμβεί την ερχόμενη Παρασκευή 15/06/18  για το ανωτέρω θέμα, οπότε η απάντηση της Διοικήσεως του Χ.Α. οφείλει να είναι άμεση!