Ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά η θεσσαλική Intercomm Foods- Κέρδη 6,7 εκατ. ευρώ

Ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά η θεσσαλική βιομηχανία Intercomm Foods

  • Ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή εμβέλειά της η Intercomm Foods, μεγαλύτερη ελληνική εξαγωγική μεταποιητική επιχείρηση βρώσιμων ελιών και συγχρόνως μεταποίησης φρούτων, καθώς διευρύνει τις συνεργασίες της με ευρωπαϊκές λιανεμπορικές αλυσίδες και την αξία των εξαγωγών της σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στο Ομορφοχώρι Πλατύκαμπου του νομού Λάρισας το 1988 και μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. το 1990. Αρχισε να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στον τομέα της ελιάς το 1999. Διαθέτει τα προϊόντα της σε 58 χώρες, μέσω δικτύου αντιπροσώπων ή διεθνών λιανεμπορικών αλυσίδων, όπως η Carrefour, η Aldi, η Lidl και η Tesco, συχνά με το εμπορικό σήμα «Delphi» ή με ετικέτες των πελατών της, σε ποικίλες συσκευασίες.

Σημαντικότερες αγορές για τα προϊόντα της είναι αυτές της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Ρωσίας. Εξάγει προϊόντα της, πέραν των ευρωπαϊκών χωρών, στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, το Μεξικό, το Ιράν και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η Intercomm Foods διαθέτει δύο μεγάλες μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης ελιών και φρούτων στο Ομορφοχώρι Λάρισας. Επίσης, διαθέτει μονάδα επεξεργασίας ελιάς στο Κομπότι Αρτας και αναπτύσσει αντίστοιχη δραστηριότητα με τέταρτη βιομηχανική μονάδα, σε ενοικιαζόμενο εργοστάσιο τρίτων, στον Ευαγγελισμό Λάρισας. Περί το 65% των εσόδων της προέρχεται από τις πωλήσεις βρώσιμης και μεταποιημένης ελιάς και συναφών ορεκτικών, με το υπόλοιπο 35% να αφορά κυρίως αποστειρωμένα ροδάκινα και βερίκοκα, μαρμελάδες, κομπόστες-σιρόπια φρούτων και ροδάκινα σε κονσέρβες και βάζα, με το σήμα «Delphi» ή άλλα σήματα. Την καλλιεργητική περίοδο 2014-2015 η εταιρεία είχε επεξεργαστεί περί τους 25.000 τόνους ελιάς, στο πλαίσιο προγράμματος αύξησης του όγκου αυτού στους 27.000 τόνους, έναντι 14.000 τόνων την αντίστοιχη περίοδο 2009-2010. Είναι ιδιαιτέρως ισχυρή με το εμπορικό σήμα «Delphi» στις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Στους πελάτες της συμπεριλαμβάνονται πολυεθνικές και άλλες επιχειρήσεις μαρμελάδας, παιδικών τροφών, χυμών φρούτων και άλλων προϊόντων επεξεργασίας φρούτων

Διαφοροποιήθηκε από τον ανταγωνισμό, απευθυνόμενη στην αγορά με καινοτομικά προϊόντα επεξεργασίας ελιάς και φρούτων και αναπτύσσοντας δικό της know how. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Ομορφοχώρι Λάρισας περιλαμβάνουν μεγάλους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης και καταλαμβάνουν έκταση 130.000 τ.μ. Στη στέγη μονάδας της στην περιοχή αυτή έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα και διαθέτει τη συλλεγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2017, ολοκληρώνοντας την 29η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 84,71 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε αξία κατά 3,39 εκατ. ευρώ ή κατά 4,2% σε ποσοστό. Άντλησε τα έσοδά της σε ποσοστό 67,6% από άλλες ευρωπαϊκές αγορές (57,24 εκατ. ευρώ), 27,8% από αγορές τρίτων χωρών (23,53 εκατ. ευρώ) και κατά το υπόλοιπο 4,6% από την εσωτερική αγορά (3,94 εκατ. ευρώ). Το 94,4% των πωλήσεων (79,96 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητες της επιχείρησης και το υπόλοιπο 5,6% (4,75 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα έσοδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκαν κατά 4,2% (+2,30 εκατ. ευρώ).

Τα μεικτά κέρδη της περιορίστηκαν σε 19,48 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,8% (-1,88 εκατ. ευρώ), με αποδυνάμωση του σχετικού περιθωρίου κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 23% των πωλήσεων, από 26,3% το 2016), καθώς η ενίσχυση των πωλήσεων απαίτησε τη συμπίεσή του.

Για τον λόγο αυτό τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκαν σε 11,655 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,9% (-2,04 εκατ. ευρώ), με αποδυνάμωση του σχετικού περιθωρίου κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες (στο 13,8% των πωλήσεων, από 16,8% το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 1,24 εκατ. ευρώ (1,62 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,78 εκατ. ευρώ (0,83 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη της προ φόρων (9,635 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 14,3% (-1,61 εκατ. ευρώ) και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 27,6% (35,6% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους (6,67 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 10,9% (-0,81 εκατ. ευρώ) και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 19,1% (23,7% το 2016). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε 11,4% (από 13,8%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 7,9% (από 9,2%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 14,2%, έναντι 18,3% το 2016, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 5,10 εκατ. ευρώ και ανέρχονταν σε 36,36 εκατ. ευρώ (33,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 44,3% (44,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 81,98 εκατ. ευρώ (74,895 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 4,49 εκατ. ευρώ (3,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς το κυκλοφορούν ενεργητικό της (68,98 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 27,98 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2018 υποχρεώσεις της (41 εκατ. ευρώ).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ήταν 9,72 εκατ. ευρώ, έναντι 9,81 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, σε συνδυασμό με προκαταβολές για απόκτηση παγίων 3,06 εκατ. ευρώ και 2,06 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 1,48 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια επενδύσεων ύψους 1,25 εκατ. ευρώ που είχε υλοποιήσει το 2016. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων ύψους 1,12 εκατ. ευρώ, από επιχορήγηση που έλαβε για την απόκτηση παγίων.

Από τα κέρδη της χρήσης 2017 η επιχείρηση έχει εγκρίνει τη διάθεση μερίσματος 2,22 εκατ. ευρώ στους μετόχους και αμοιβών-ποσοστών 0,90 εκατ. ευρώ στη διοίκησή της. Τα αντίστοιχα ποσά που είχαν εγκριθεί για τα κέρδη της χρήσης 2016 ανέρχονταν σε 2,655 εκατ. ευρώ και 1,085 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 33% στη ρωσική Interom Russia και με μικρά ποσοστά στις ελληνικές επιχειρήσεις Act (3%) και Δελκόφ (1,5%). Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Στέργιο Β. Τσαγκούλη, αντιπρόεδρο τη Φραγκίστα Ελ. Σαΐτη, συνδιευθύνουσα σύμβουλο την Ιωάννα Ελ. Σαΐτη, εντεταλμένο σύμβουλο τον Μιχ. Στ. Τσιμπούκη και οικονομικό διευθυντή τον Στ. Ι. Βουλάγκα. Εδρεύει στο 8ο χλμ. της οδού Λάρισας-Συκουρίου, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 567 εργαζόμενους, έναντι 526 το 2016, 493 το 2015 και 454 το 2014. Διέθεσε για αμοιβές και συναφείς παροχές στο διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές 8,84 εκατ. ευρώ, έναντι 8,11 εκατ. ευρώ το 2016, 7,74 εκατ. ευρώ το 2015 και 6,99 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών το 2017 διέθεσε 0,24 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση αισιοδοξεί ότι τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να διευρύνει ακόμη περισσότερο τη διεθνή εμβέλειά της, αποσπώντας ακόμη μεγαλύτερα μερίδια σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: INTERCOMM FOODS

www.inr.gr, 18 Φεβρουαρίου 2019