Ενισχύει τα μερίδιά της στην ελληνική και διεθνή αγορά η συρματουργία Έρλικον

Ενισχύει τα μερίδιά της στην ελληνική και διεθνή αγορά η συρματουργία Έρλικον

Πολιτική ενίσχυσης των ηγετικών μεριδίων της στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, αλλά και επέκτασης στη διεθνή αγορά, φαίνεται ότι ακολουθεί η μακεδονική συρματουργία Έρλικον, η οποία ανήκει στον όμιλο εταιρειών της χαλυβουργίας Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα και μέσω αυτού ελέγχεται από τον μεταλλουργικό όμιλο Viohalco.

Οι πωλήσεις της εταιρείας το 2017 αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50%. Επίσης, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματά της προ φόρων και μετά φόρων ήταν αρνητικά, κατέγραψε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές (0,34 εκατ. ευρώ, έναντι 1,12 εκατ. ευρώ το 2016).

Η Έρλικον δημιουργήθηκε ως συρματουργία και επεκτάθηκε σταδιακά σε προϊόντα συγκόλλησης. Αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτροδίων συγκολλήσεων στην Ελλάδα και υπολογίζεται ότι κατέχει περί το 70% τη εγχώριας αγοράς. Παράγει πλήρη γκάμα συρμάτων και συρμάτινων πλεγμάτων και έχει αποκτήσει ηγετικό μερίδιο στην ελληνική αγορά των προϊόντων του τομέα. Έχει στο ενεργητικό της εξαγωγές σε περισσότερες από 20 άλλες χώρες και οφείλει σεβαστό μέρος των πωλήσεών της στην εξαγωγική της δραστηριότητα.

Παράγει, όπως προαναφέρθηκε, προϊόντα συρματουργίας και προϊόντα συγκόλλησης. Τα προϊόντα του τομέα συρματουργίας περιλαμβάνουν γαλβανισμένο σύρμα, μαύρο σύρμα, γαλβανισμένο πλέγμα συγκολλητό και χαλύβδινο πλέγμα διπλής συστροφής. Στον τομέα των προϊόντων συγκόλλησης η γκάμα περιλαμβάνει επενδεδυμένα ηλεκτρόδια, συμπαγή σύρματα και σκόνες συγκόλλησης και παραγεμιστά σύρματα συγκόλλησης. Η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα ανέρχεται σε 80.000 τόνους προϊόντων συρματουργίας και 12.000 τόνους προϊόντων συγκολλήσεων.

Συγχρόνως, η εταιρεία εμπορεύεται χαλύβδινα γαλβανισμένα πλέγματα διπλής συστροφής σε ρόλους και κλωβούς, καθώς και σωλήνες ύδρευσης, κατασκευών και μορφής.

Εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας και διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα στον Παντελεήμονα Νέας Σάντας του νομού Κιλκίς, στο ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς. Επίσης, μισθώνει και χρησιμοποιεί δεύτερη βιομηχανική μονάδα στο ύψος του 12ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας. Διατηρεί γραφεία στο Μαρούσι Αττικής και αποθήκες στον Ταύρο Αττικής και στο Τσιγκέλι Αλμυρού Μαγνησίας. Συστάθηκε τον Μάιο του 1969 και έλαβε την τρέχουσα νομική μορφή και ταυτότητά της το 1978. Οι βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις της στο Κιλκίς περιλαμβάνουν κτίρια εμβαδού 21.900 τ.μ., σε έκταση 64 στρεμμάτων.

Η εταιρεία είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Το 2017, σύμφωνα με τον 48ο ισολογισμό της, τα έσοδά της εκτοξεύτηκαν στο επίπεδο των 32,20 εκατ. ευρώ, από 21,68 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 48,5% ή 10,52 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Το 74,8% των εσόδων της (24,09 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 11,3% (3,65 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, και το υπόλοιπο 13,9% (4,46 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων σε λοιπές, ευρωπαϊκές κυρίως χώρες και χώρες της Ασίας. Οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 49,7% (+8 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές της (8,11 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 45,1% (+2,52 εκατ. ευρώ). Ο όγκος των πωλήσεών της ανήλθε σε 41.140 τόνους (+42,1% ή +12.183 τόνους). Επίσης, το 51,3% των εσόδων της (16,51 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 2,47 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 2,395 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+3,2% ή +0,08 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της περιορίστηκε σε 7,7%, από 11% το 2016.

Για τον λόγο αυτό και την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με μη κοστολογηθέντα έξοδα παραγωγής 0,56 εκατ. ευρώ, η βιομηχανία κατέγραψε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,47 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -1,5% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,29 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (1,3% των εσόδων).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,82 εκατ. ευρώ (0,795 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 7.000 ευρώ (5.000 ευρώ το 2016), δεδομένου ότι η εταιρεία για όγδοο συνεχόμενο έτος είχε μηδενικό δανεισμό.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων 1,30 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για αναβαλλόμενους φόρους ζημιών 1,165 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι ζημιών 0,51 εκατ. ευρώ προ φόρων και 0,39 εκατ. ευρώ μετά φόρων έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 156,3% ή 0,79 εκατ. ευρώ και 198,7% ή 0,775 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. Οι ζημιές προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,48 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017, όπως και εκείνες της χρήσης 2016, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 3,93 εκατ. ευρώ και συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 7,68 εκατ. ευρώ, είχαν περιοριστεί σε 4,66 εκατ. ευρώ (5,82 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 21,6% (27,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 21,55 εκατ. ευρώ (21,08 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Εμφάνιζε ελαφρώς αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (15,02 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,52 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (15,54 εκατ. ευρώ). Δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 16,68 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 9,3% (+1,42 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,32 εκατ. ευρώ (1,25 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια και λοιπά πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 6,53 εκατ. ευρώ, έναντι 7,11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 απορρόφησαν 0,195 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο τον Αθαν. Ι. Μηλιώκα και αντιπρόεδρο τον Ιω. Β. Παναγιωτόπουλο. Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 86 εργαζόμενους, έναντι 82 στα τέλη του 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,44 εκατ. ευρώ, έναντι 2,26 εκατ. ευρώ το 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ

www.inr.gr

Print Friendly, PDF & Email