ΕΛΒΕ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 28η Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερεις (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 83,0067% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (2.745.447 επί συνόλου 3.307.500 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :
1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.745.447 μετοχές, και 2.745.447 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 2019, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή
2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.745.447 μετοχές, και 2.745.447 έγκυρες θετικές ψήφους) από τα καθαρά κέρδη χρήσεως ποσού ευρώ 1.072.354,92 να μη σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό και να μη διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους της εταιρείας.
3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.745.447 μετοχές, και 2.745.447 έγκυρες θετικές ψήφους) να εγκριθούν οι αμοιβές των μελών του ΔΣ για την χρήση 2019 και να προεγκριθούν οι αμοιβές των μελών του ΔΣ για την χρήση 2020.
4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100 % επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.745.447 μετοχές, και 2.745.447 έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2019 και ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του 2019.
5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.745.447 μετοχές, και 2.745.447 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από την ελεγκτική εταιρεία “Σ.Ο.Λ. GroweGlobal” μέλος Δικτύου της GroweGlobal, διεύθυνση Φωκ. Νέγρη 3 – Αθήνα και με ΑΜ. ΣΟΕΛ 125, για τους ελέγχους της χρήσης 2020. Ως Τακτικός Ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Νικόλαος Τζιμπράγος με Α.Μ.ΣΟΕΛ 14981 και Αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Αγγελική Γρατσία Δρομπάκη με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13071.
6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.745.447 μετοχές, και 2.745.447 έγκυρες θετικές ψήφους) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,46 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 826.875 ευρώ με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,46 ευρώ σε 0,21 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του καταστατικού της εταιρείας. Η καταβολή του ποσού της μείωσης θα ξεκινήσει την 7 Δεκεμβρίου 2020
7. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.745.447 μετοχές, και 2.745.447 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την προσεχή πενταετία τους κάτωθι:
Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη,
Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου,
Ronald Barkshire του Henry,
Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλεμάχου
Άγγελος Τσατσούλης του Σπυρίδωνα, Ανεξάρτητο Μέλος
Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μέλος
Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μέλος

8. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.745.447 μετοχές, και 2.745.447 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της Έκθεσης αποδοχών των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2019 σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν 4548/2018 και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 4 Σεπτεμβρίου 2019
9. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.745.447 μετοχές, και 2.745.447 έγκυρες θετικές ψήφους) την διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού
10. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 100% επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 2.745.447 μετοχές, και 2.745.447 έγκυρες θετικές ψήφους) την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 4548/2018
11. Δε λήφθηκαν αποφάσεις