ΕΛΒΕ: Ανακοίνωση βασικών οικονομικών μεγεθών εννεαμήνου 2020

Η ΕΛΒΕ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως:

Βασικά οικονομικά μεγέθη:

Όμιλος                                                                  (ποσά σε χιλ. ευρώ) Εννεάμηνο 2020 Εννεάμηνο 2019 % μεταβολή Γ’ Τρίμηνο 2020 Γ’ Τρίμηνο 2019 % μεταβολή
Κύκλος εργασιών 26.468 20.310 30,3% 11.018 7.177 53,5%
Μικτό κέρδος 9.265 7.687 20,5% 3.651 2.774 31,6%
Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων 4.938 3.203 54,1% 2.851 2.190 30,2%
Κέρδη προ φόρων και τόκων 3.087 1.927 60,2% 1.286 592 117,1%
Κέρδη προ φόρων 2.819 1.710 64,8% 1.181 563 109,9%
Εταιρία                                                              (ποσά σε χιλ. ευρώ) Εννεάμηνο 2020 Εννεάμηνο 2019 % μεταβολή Γ’ Τρίμηνο 2020 Γ’ Τρίμηνο 2019 % μεταβολή
Κύκλος εργασιών 11.811 4.242 178,4% 5.660 1.265 347,4%
Μικτό κέρδος 3.854 1.972 95,5% 1.652 720 129,5%
Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.508 1.808 94,0% 1.762 950 85,6%
Κέρδη προ φόρων και τόκων 2.818 1.759 60,2% 1.317 580 126,9%
Κέρδη προ  φόρων 2.801 1.750 60,0% 1.322 583 126,7%

Όπως προκύπτει από την παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών του εννεαμήνοu,  τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρίας, καταγράφηκε σημαντική αύξηση πωλήσεων. Η αύξηση πωλήσεων εννεαμήνου αφορά στο σύνολο της τις πωλήσεις της Εταιρίας, καθώς η θυγατρική ΛΗΤΩ Α.Ε. παρουσίασε μείωση πωλήσεων κατά 8,7%.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ήταν την 30/9/2020 μόλις 411 χιλ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, ενώ σε επίπεδο Εταιρίας ήταν αρνητικός, ήτοι η Εταιρία διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που υπερκαλύπτουν τον δανεισμό της.   Παράλληλα η Εταιρία διατηρούσε στις 30/9/2020 θέσεις σε διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα αξίας 3,15 εκατ. ευρώ  (ομολογίες και αμοιβαία κεφάλαια), για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης.

Όμιλος                             (ποσά σε χιλ. ευρώ) 30/9/2020 30/6/2020
Δάνεια 2.583 1.648
Μείον Ταμιακά διαθέσιμα -2.172 -3.524
Καθαρός δανεισμός 411 -1.876
 
Εταιρία                                    (ποσά σε χιλ. ευρώ) 30/9/2020 30/6/2020
Δάνεια                           699                          7
Μείον Ταμιακά διαθέσιμα -1.092 -1.902
Καθαρός δανεισμός -393 -1.894

Σε επίπεδο Εταιρίας το τελευταίο τρίμηνο δεν αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από το νέο κύμα της πανδημίας, καθώς τόσο τα φωτοβολταϊκά όσο και οι στολές εργασίας δεν επηρεάζονται άμεσα από τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της. Η Εταιρία εκτελεί τις συμβάσεις της χωρίς καθυστερήσεις. Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της Εταιρίας σε επίπεδο έτους θα αντισταθμιστούν εν μέρει από την πορεία της θυγατρικής, λόγω της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων το τελευταίο τρίμηνο.  Ωστόσο, τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση, η χρήση του 2020 συνολικά θα είναι μία καλή χρονιά από άποψη πωλήσεων και κερδοφορίας.