ΕΛΒΕ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

H εταιρεία ΕΛΒΕ  Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Πέμπτη 18 Ιουνίου  2020: Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης  Χρήσης 2019 .

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την Εταιρία στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση που η Εταιρία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών ή /και αποφασισθεί διανομή μερίσματος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.elvesa.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr την ίδια ημέρα.