ElvalHalcor: Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2020

Αν και οι προοπτικές για το 2020 ξεκίνησαν θετικές, με ανάκαμψη της ζήτησης και της βιομηχανικής παραγωγής στους περισσότερους τομείς σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2019, η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, επίδρασε αρνητικά στις οικονομικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο.
Η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα  την  υγεία  και  ασφάλεια  του  ανθρώπινου  δυναμικού,  των  προμηθευτών  και  συνεργατών  τους, λαμβάνοντας μέτρα που ταυτόχρονα διασφάλισαν τη συνέχεια λειτουργίας της παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις, αφιερώνοντας για τονσκοπό αυτό περί τα 1,7 εκ. ευρώ για το εξάμηνοτης τρέχουσας χρήσης.
Παρόλα αυτά, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση και την παραγωγή σε βασικές χώρες προορισμού των εξαγωγών,και η αναπόφευκτη ύφεση σε όλες τις χώρεςεπηρέασαναρνητικά τη ζήτηση και τις φορτώσεις, κυρίως για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, με αποτέλεσμα τησχετικά περιορισμένη μείωση των όγκων πωλήσεων κατά 5,8%γιατο εξάμηνο.
Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε κάμψη κατά 7,6% για το πρώτο εξάμηνο του 2020και ανήλθε σε 998,8 εκ. ευρώ έναντι 1.081,0 εκ.ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μείωση που οφείλεται κυρίως στην πτώση των όγκων πωλήσεων και των μέσων τιμών μετάλλου τηςπεριόδου.
Επηρεασμένα  από  την  πτώση  των  όγκων και  τις  πιέσεις  στις  τιμές  σε  μερικές  αγορές ήταν  κατά  συνέπεια,  τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) της ElvalHalcor, τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρίας, τα οποίαανήλθαν σε 66,1 εκ. ευρώ έναντι 78,5 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.
Οι τιμές των μετάλλων, ως συνέπεια της επίπτωσης της πανδημίας, παρουσίασαν σημαντική κάμψη κατά την περίοδο, με αποτέλεσμα τις λογιστικές ζημιές μετάλλου, οι οποίες έφτασαν τα 12,7 εκ. ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2020 έναντι ζημιάς 8,3 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυτές επηρέασαν αρνητικά τα μικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 58,6 εκ. ευρώ για το Α ́ εξάμηνο του 2020 έναντι 76,0 εκ. ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2019, καθώς και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 52,1 εκ. ευρώ έναντι 70,1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Τέλος, βελτίωση κατά 6,9% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα το Α’ εξάμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, μετα κέρδη μετά από φόρους, επηρεαζόμενα και από τις αποσβέσεις λόγω έναρξης αποσβέσεων των περιφερειακών έργων,να διαμορφώνοντα ιτελικά σε 7,8 εκ. ευρώ έναντι 19,9 εκ. ευρώ για Α’εξάμηνο του 2019.

Κλάδος αλουμινίου

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε πτώση των όγκων πωλήσεων κατά 10,3%, με τον κύκλο εργασιώννα διαμορφώνεται σε 476 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 11,3%.
Ο κλάδος επηρεάστηκε αρνητικά από τις συνθήκες στην αγορά των ΗΠΑ, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, τον έντονο ανταγωνισμό στο foilπου πίεσε τις τιμές, αλλά και τη συνεχιζόμενη αδυναμία ορισμένων τομέων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, που οδήγησαν στην ανάγκη αλλαγής μίγματος προϊόντων, αλλά και αγορών.
Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 9,9 εκ.ευρώ έναντι 25,2 εκ.ευρώ, την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, λόγω της μείωσης των όγκων πωλήσεων, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 38,9 εκ.ευρώ στο Α’εξάμηνο του 2020 έναντι 53,7 εκ.ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Αναφορικάμε το επενδυτικό πρόγραμμα του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, ολοκληρώθηκε η εγκατάστασή του,μεμικρή καθυστέρηση αποκλειστικά λόγω των περιορισμών μετακινήσεων και της αδυναμίας του απαραίτητου προσωπικού του προμηθευτή να ταξιδέψει,και θα είναι πλήρως παραγωγικό εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους.
Σημειώνεται ότι με την επένδυση του νέου ελάστρου,  η ElvalHalcor διαθέτει πλέον τη δεύτερη, από πλευράς δυναμικότηταςόγκου παραγωγής μονάδα παραγωγήςστην Ευρώπη.
Η σημαντική αυτή επένδυση δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρία,μεσυμπληρωματικές επενδύσεις,να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή των τελικών προϊόντων, και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον τομέα έλασης αλουμινίου ανοίγονταςτον δρόμο για καινούργιες, πιο απαιτητικές αγορές.
Το ποσό που δαπανήθηκε για νέες επενδύσεις το Α’εξάμηνο του 2020 ανέρχεται στα 51,5 εκ. ευρώ για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 47,8 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στα Οινόφυτα.
Τέλος, ανακοινώθηκε η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος με στόχο τη μέγιστη αξιοποίησή της παραγωγικής δυναμικότηταςτου νέου θερμού. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου πιστοποιήθηκαν οι παραγωγικές εγκαταστάσειςτου τομέα έλασης αλουμινίουτης Εταιρίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σύμφωνα με το πρότυπο ASI (Aluminium Stewardship Initiative) Performance Standard.
Αυτό το πρόγραμμα πιστοποίησης αναπτύχθηκε έπειτα από μία ενδελεχή, πολύ-συμμετοχική διαβούλευση,είναι η μόνη εθελοντική πρωτοβουλία  πιστοποίησης  σε  θέματα  βιώσιμης  ανάπτυξης  στον  κύκλοαξίαςτου  αλουμινίου,ενσωματώνει δε περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.
Η ElvalHalcor συμμετέχει στην προκαταρκτική διαδικασία έρευνας των ΗΠΑ ως ελληνική βιομηχανία παραγωγής φύλλων κοινών κραμάτων αλουμινίου και συνεργαζόμενη με τις ελεγκτικές αρχές, είναι στη διαδικασία αποστολής στοιχείων για τη διεξαγωγή των ερευνών.
Η προκαταρκτική απόφαση των αρχών αναμένεται στις 6 Οκτωβρίου 2020.
H Εταιρία θα ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για την πορεία της έρευνας και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα.