ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 23 Μαίου η ΓΣ για μέρισμα κι εκλογή νέου ΔΣ

Σε τακτική γενική συνέλευση καλούνται στις 23 Μαΐου ο μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στο πλαίσιο της οποίας, μεταξύ άλλων θεμάτων ημερήσιας διάταξης, θα κληθούν να δώσουν την έγκρισή τους για τη διανομή μερίσματος και να εκλέξουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2018 και διανομής μερίσματος.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018.

Θέμα 5ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2019 και έγκριση της αμοιβής της.

Θέμα 6ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το ν. 4548/2018.

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8ο: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για τη μετατροπή του υποκαταστήματος παραγωγής δισκίων κέρματος και δακτυλίων της Εταιρείας σε νεοσυσταθείσα θυγατρική μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία και εισφορά σε αυτή του ενεργητικού του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 10ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις.