ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 20 Μαρτίου τα αποτελέσματα χρήσης 2018

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019

Η Εταιρία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ. 1), υποπαρ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019, το οποίο έχει ως εξής:

Ανακοίνωση & Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Ετήσια ενημέρωση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρίας

Τρίτη 16 Απριλίου 2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Αποκοπή μερίσματος

Τρίτη 28 Μαΐου 2019

Δικαιούχοι μερίσματος (record date)

Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

(Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προηγείται της 21ης Ιουνίου 2019, ημερομηνία λήξης Σ.Μ.Ε και Δικαιωμάτων σε μετοχές)

Έναρξη πληρωμής

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

* Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου.