ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ένα καλό 12μηνο – Τι δείχνουν οι δείκτες-κλειδιά

ΣΟΦΙΑ

………….

ΧΡΗΣΗ 2018: Πωλήσεις ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor αυξήθηκε κατά 13,7% το 2018, και διαμορφώθηκε σε 2,12 δισ. ευρώ έναντι 1,86 δισ. ευρώ το 2017. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των όγκων πωλήσεων, καθώς και οι δύο κλάδοι συνέχισαν να αναπτύσσονται, και δευτερευόντως στη βελτίωση του μείγματος προϊόντων. Η στροφή σε βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και βελτιωμένου περιθωρίου, ως
αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεων, επηρέασε θετικά την κερδοφορία και τα ενοποιημένα
αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (adjusted-EBITDA). Σημειώνεται ότι ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων της Εταιρίας ήταν υψηλότερος από τον ρυθμό αύξησης της συνολικής ζήτησης στην αγορά.

 • Τα EBITDA ανήλθαν σε € 165,17 εκατ. έναντι € 160,5 εκατ. το 2017 (+5,8%)
 • Τα κέρδη προ φόρων € 142,1 εκατ. έναντι € 129,4 εκατ. το 2017 και +10%.
 • Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 64,3 εκατ. ευρώ για το 2018, έναντι 61,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή χρήση του 2017.
 • Τα κέρδη ανά μετοχή 0,1806 ευρώ.

Image result for ελβαλχαλκορ α.ε


*** Τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ αυξήθηκαν από 655,51 εκατ. σε 716,29 εκατ. ευρώ.

*** ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: Βραχυπρόθεσμος 191,22 εκατ. και Μακροπρόθεσμος 372,9 εκατ. ευρώ

*** ΤΑΜΕΙΑ 34,24 εκατ. από 41,45 εκατ. ευρώ

*** ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 529,9 εκατ. ευρώ από 510,55 εκατ. ευρώ.

*** ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2877 άτομα από 2595 άτομα το 2017.

*** ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ +2 εκατ. ευρώ από +66,2 εκατ. ευρώ.

*** ΑΜΟΙΒΕΣ ελίτ: Συνολικές Διοικητικών Συμβουλίων 1,95 εκατ. και Συνολικές Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 8,8 εκατ. ευρώ. ΣΥΝΟΛΟΝ 10,75 εκατ. ευρώ.

*** Να σημειωθεί ότι το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης προτίθεται φέτος να προτείνει στην επικείμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος, το ύψος του οποίου δεν έχει αποφασιστεί.

 • p/e: 8,55
 • p/sales: 0,25
 • p/bv: 0,76
 • netdebt/ebitda: 3,2
 • ev/ebitda: 6,5
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,74

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 1,4500 ευρώ.
 • Κ/φση: 544,1 εκατ. ευρώ.
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 1,430 1,500 -1,02
30 ημερών 1,415 1,530 -2,03
3 μηνών 1,190 1,530 18,85
6 μηνών 1,100 1,530 8,61
12 μηνών 1,100 1,780 -14,20

 

Print Friendly, PDF & Email