ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Χρηματοοικονομική εικόνα α’ 6μήνου 2019 – Τα σημεία κλειδιά

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Χρηματοοικονομική εικόνα α’6μήνου 2019 – KEY POINTS

Οι τιμές των μετάλλων για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο με τη μέση τιμή του αλουμινίου να κυμαίνεται σε 1.617 Ευρώ ανά τόνο έναντι 1.826 Ευρώ ανά τόνο ήτοι χαμηλότερη κατά 11,4%, τη μέση τιμή του χαλκού να αγγίζει τα 5.455 Ευρώ ανά τόνο, κατά 4,5% χαμηλότερα έναντι των 5.715 Ευρώ ανά τόνο για το εξάμηνο του 2018, και τη μέση τιμή του ψευδαργύρου να σημειώνει πτώση 10,4% με μέση τιμή τα 2.418 Ευρώ ανά τόνο έναντι 2.698 Ευρώ ανά τόνο.

Σε επίπεδο όγκων, οι πωλήσεις των προϊόντων αλουμινίου ανήλθαν σε 159 χιλιάδες έναντι 153 χιλιάδων τόνων στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 3,9%, και οι πωλήσεις των προϊόντων χαλκού ανήλθαν συνολικά σε 90 χιλιάδες τόνους έναντι 87 χιλιάδων τόνων στην περυσινή εξαμηνιαία περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 3,4%.

Αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 1.081,0 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 1.053,2 εκατομμυρίων Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 σημειώνοντας αύξηση κατά 2,6% οδηγούμενος από την προαναφερθείσα αύξηση των όγκων πωλήσεων τόσο στον κλάδο των προϊόντων αλουμινίου όσο και στον κλάδο των προϊόντων χαλκού.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 76,0 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 83,5 εκατομμυρίων Ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Αντίστοιχη πτώση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε κέρδη 70,1 εκατομμύρια Ευρώ έναντι κέρδους 82,4 εκατομμυρίων Ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μείωση προήλθε από τα αποτελέσματα μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημία 8,3 εκατομμυρίων Ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι κέρδους 13,8 εκατομμυρίων Ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Image result for elbalxalkor

 • Στον αντίποδα, τα ενοποιημένα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (a-EBITDA) που απομονώνουν την επίδραση του μετάλλου στην κερδοφορία και απεικονίζουν καλύτερα τις λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν το
  πρώτο εξάμηνο του 2019 σε κέρδη 78,4 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 68,7 εκατομμυρίων Ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 14,1%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 42,3 εκατομμυρίων Ευρώ έναντι κέρδους 51,7 εκατομμυρίων Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ακολουθώντας την πορεία των πτωτικών τάσεων των τιμών των μετάλλων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μετά την αναδιαπραγμάτευση και αναχρηματοδότηση των δανειακών γραμμών ο Όμιλος πέτυχε μείωση των επιτοκίων που επηρέασαν θετικά τα
χρηματοοικονομικά έξοδα, που μειώθηκαν κατά 23,6%. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε κέρδη 31,5 εκατομμυρίων Ευρώ έναντι κέρδους 33,1 εκατ. Ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, με την μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους να αντισταθμίζει μερικώς την αρνητική επίδραση του αποτελέσματος μετάλλου.

Tα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 19,5 εκατομμύρια Ευρώ έναντι κέρδους 28,9 εκατομμυρίων Ευρώ, ήτοι 0,0520 Ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,0770 Ευρώ ανά μετοχή στο πρώτο εξάμηνο του 2018.

Αμοιβές Δ.Σ: 0,78 εκατ. ευρώ στο 6μηνο
Αμοιβές Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών 5,21 εκατ. ευρώ στο 6μηνο!!!!

 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
1,8500 -2,12% 156.178 13/09/2019
1,8900 -0,53% 145.880 12/09/2019
1,9000 3,04% 200.366 11/09/2019
1,8440 0,55% 131.416 10/09/2019
1,8340 -1,93% 148.226 09/09/2019
1,8700 0,65% 135.697 06/09/2019
1,8580 1,86% 166.210 05/09/2019
1,8240 -0,65% 101.304 04/09/2019
1,8360 0,99% 106.590 03/09/2019
 • Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 725,78 εκατ. ευρώ από 716,78 εκατ. ευρώ.
 • Δάνεια μακροπρόθεσμα: 372,73 εκατ. από  372,90 εκατ. ευρω.
 • Δάνεια βραχυπρόθεσμα 195,34 εκατ. από 191,2 εκατ.
 • ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 31,31 εκατ. από 34,24 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 536,8 εκατ. από 529,9 εκατ.
 • Αποθέματα 513 εκατ. από  519,2 εκατ.ευρώ
 • Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις: 261,2 εκατ. από  218,3 εκατ.
 • Κέρδη ανά μετοχή: 0,0520 ευρώ από 0,0770 ευρώ
 • Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 51,6 εκατ. από 44,7 εκατ.
 • Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (50,62 εκατ.) από (41,67 εκατ.)
 • ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 1 εκατ. από 3 εκατ. ευρώ.

Image result for elbalxalkor

KINHΣH MAT

Ο ΟΜΙΛΟΣ έχει καταθέσει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση για άδεια κατασκευής νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου. Η ισχύς της άδειας θα είναι 566MW και η μονάδα προβλέπεται να κατασκευαστεί στη βιομηχανική περιοχή της Θίσβης Βοιωτίας.

ΤΟ προβλεπόμενο κόστος επένδυσης φτάνει τα 300 εκατ. ευρώ ενώ η ισχύς της μονάδας είναι διαστασιολογημένη καθώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν οι ενεργοβόρες βιομηχανικές μονάδες του ομίλου, με δυνατότητα μάλιστα να καλυφθούν και άλλες βαριές βιομηχανίες.

ΟΙ ανάγκες σε ηλεκτρική ισχύ των βιομηχανικών μονάδων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ φτάνουν τα 300MW, ενώ η υπόλοιπη παραγωγή δύναται να απορροφηθεί από άλλους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές ενέργειας, όπως όμιλοι παραγωγής τσιμέντου κλπ.

 • Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΧΑ έχει σε εξέλιξη ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 150 εκατ. ευρώ, για την εγκατάσταση νέου έλαστρου που θα αυξήσει τη δυναμικότητα παραγωγής, διπλασιάζοντας σε πρώτη φάση τη δυναμικότητα της θερμής έλασης και την παραγωγή κατά 20%. Το νέο έλαστρο βάσει προγραμματισμού αναμένεται να είναι λειτουργικό την άνοιξη του 2020, δίνει τη δυνατότητα με μικρές επιπλέον επενδύσεις και ανάλογα με τις συνθήκες ζήτησης της αγοράς, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να διπλασιάσει την παραγωγική της δυναμικότητα.
 • K/ΦΣΗ: 694,2 εκατ. ευρώ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 1,8500 ευρώ.
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 1,810 1,922 -1,07
30 ημερών 1,684 1,922 8,19
3 μηνών 1,670 2,095 0,00
6 μηνών 1,430 2,095 26,28
12 μηνών 1,100 2,095 37,04
 • ΣΧΟΛΙΑ στη στήλη των ΕΠΙΛΟΓΩΝ της 16ης Σεπτ.2019
Print Friendly, PDF & Email