ΕΛΤΡΑΚ: Απόκτηση μετοχών από ELTRAK CP Ltd

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

 Η Εταιρεία “ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.” (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το Νόμο 3556/2007, η εταιρεία “ELTRAK CP LIMITED”, η οποία είναι νομικό πρόσωπο που δύναται να έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Alexei Schreier, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.” σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιεί ότι στις 16.10.2019 απέκτησε, δυνάμει χρηματιστηριακών συναλλαγών, 1.480 μετοχές της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 4.884.

Νέα Κηφισιά, 17 Οκτωβρίου 2019