ΕΛΤΡΑΚ: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η Εταιρεία “ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.” (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το Νόμο 3556/2007, η εταιρεία “ELTRAK CP LIMITED”, η οποία είναι νομικό πρόσωπο που δύναται να έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Alexei Schreier, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.” σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιεί ότι στις 09.09.2019 απέκτησε, δυνάμει χρηματιστηριακών συναλλαγών, 200 μετοχές της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος 660 Ευρώ.