ΕΛΤΡΑΚ: Αίτημα από Eltrak CP Limited για άσκηση δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών

Αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ η κάθε μία υπέβαλε η ELTRAK CP LIMITED, όπωςανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση:

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 16 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο “Νόμος”), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.” (στο εξής η “Εταιρεία”), μετά από ενημέρωση που έλαβε στις 4 Δεκεμβρίου 2019 από την εταιρεία με την επωνυμία “ELTRAK CP LIMITED” (στο εξής ο “Προτείνων”), ανακοινώνει ότι στις 4 Δεκεμβρίου 2019 ο Προτείνων υπέβαλε προς έγκριση έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η “Ε.Κ.”) για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,34 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Νόμου (στο εξής το “Δικαίωμα Εξαγοράς”).

2. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο έγγραφο αίτημα του Προτείνοντος, μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερθεισών μετοχών στο πλαίσιο της από 19 Αυγούστου 2019 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει ο Προτείνων (η “Δημόσια Πρόταση”), και σύμφωνα με επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία” (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στις 3 Δεκεμβρίου 2019 ο Προτείνων κατείχε συνολικά 11.969.114 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 85,18% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα με την κυρία Νατάσα Κόβα, δυνάμει της από 18 Ιουλίου 2019 προφορικής συμφωνίας, η οποία την ίδια ως άνω ημερομηνία κατείχε, σύμφωνα με την επιστολή της ΕΛ.Κ.Α.Τ., 1.530.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 10,89% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ακολούθως, ο Προτείνων από κοινού με την κυρία Νατάσα Κόβα κατείχε την ως άνω ημερομηνία, σύμφωνα και με την ως άνω επιστολή της ΕΛ.Κ.Α.Τ., συνολικά 13.499.114 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96,07% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, πέραν της κυρίας Νατάσας Κόβα ως ανωτέρω, τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (συνολικά με την κυρία Νατάσα Κόβα τα “Συντονισμένα Πρόσωπα”) δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας κατά την ως άνω ημερομηνία.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων με το έγγραφο αίτημά του προς την Ε.Κ. αιτείται την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 551.857 μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου 3,93% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας τίμημα ίσο με το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 3,30 Ευρώ ανά Μετοχή. Επισημαίνεται ότι από το καταβλητέο ποσό θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών (ύψους 0,20% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης) ενώ ο Προτείνων θα αναλάβει την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά μετοχών, σύμφωνα με τον νόμο και την απόφαση 1/223/28.1.2014 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως ισχύει.

4. Η πρόθεση του Προτείνοντος να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2.5 του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2019 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.

5. Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 27α του Νόμου και την υπ’ αριθ. 1/644/22.04.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.