Έλτον: Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ στη χρήση του 2018 ανήλθε σε 132,7 εκ. ευρώ έναντι 126,9 εκ. ευρώ το 2017 σημειώνοντας αύξηση 4,56%.
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 85,68 εκ. ευρώ από 79,25 εκ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,11%.

Παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2018, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας οριακή μείωση τόσο στην Εταιρία όσο και στον Όμιλο ΕΛΤΟΝ καταγράφοντας ποσοστά 15,79% και 15,58% αντίστοιχα (το 2017 ήταν 16,30% στην Εταιρία και 16,25% στον Όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2018 σε 7,26 εκ. ευρώ από 6,74 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 7,72%.

Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2018 σε 6,01 εκ. ευρώ από 4,37 εκ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 37,42%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 4,74 εκ. ευρώ από 3,01 εκ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 57,56%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 5,11 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,32% έναντι των 4,60 εκ. ευρώ που ήταν το 2017.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 3,28 εκ. ευρώ από 2,07 εκ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 58,00%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 3,49 εκ. ευρώ από 3,36 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 4,00%.

Μεταβολές βασικών μεγεθών Κατάστασης Οικονομικής Θέσης χρήσης 2018

Ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή μεταβολών και σε άλλα βασικά μεγέθη κατά τη χρήση 2018. Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως εξής :

Τα αποθέματα λήξης του Ομίλου και της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση κατά 1.447.443 ευρώ και 916.071 ευρώ αντίστοιχα ήτοι αύξηση ποσοστού 6,56% και 7,37% αντίστοιχα παραμένοντας στα ίδια επίπεδα διατήρησης αποθέματος σε σχέση με το κύκλο εργασιών (2018 και 2017 αντίστοιχα, Όμιλος 17,71% και 17,38%, Εταιρία 15,57% και 15,67%).

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρίας, επηρεάζοντας αντιστρόφως για αυτό το λόγο στις υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, παρουσίασαν μείωση κατά 2.201.801 ευρώ και 2.768.416 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι μείωση ποσοστού 45,56% και 61,85% αντίστοιχα.

Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρίας παρουσιάζει στην χρήση 2018 μείωση 4.129.461 ευρώ ήτοι ποσοστό 22,07%.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση κατά 1.391.065 ευρώ και 2.131.915 ευρώ αντίστοιχα ήτοι αύξηση ποσοστού 2,76% και 4,77% αντίστοιχα.

Με την από 20/06/2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 1.069.207,48.

Έλτον: Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018