ΕΛΤΟΝ: Ο Ν. Παπαθανασίου προέβη σε αγορά 800 κοινών ονομαστικών μετοχών

Η εταιρεία “ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ” ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας –  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Νέστορας Παπαθανασίου, προέβη την 09/02/2021 σε αγορά  800 κοινών ονομαστικών μετοχών έναντι ποσού 1,280 € εκάστη και συνολικής αξίας 1.024,00 ευρώ.