ΕΛΤΟΝ: Ο Ν. Παπαθανασίου προέβη σε αγορά 8.430 κοινών ονομαστικών μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία “ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ” ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας –  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Νέστορας Παπαθανασίου, προέβη την 05/02/2021 σε αγορά  8.430 κοινών ονομαστικών μετοχών έναντι ποσού 1,280 ευρώ εκάστη και συνολικής αξίας 10.790,40 ευρώ.