ΕΛΤΟΝ: Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ απαντώντας σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ.πρωτ.2325- 27/10/2020) και βάση των προβλεπόμενων στην παρ.6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 καθώς και τα αναφερόμενα στο Public Statement της ESMA (20 May 2020 ESMA 32-63-972) Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial reports, προς την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σε σχέση με το περιεχόμενο των σελίδων 7, 15-17,46-48 ,που αφορούν τις γνωστοποιήσεις της εξαμηνιαίας Έκθεσης 2020 περί επιπτώσεων, μέτρων και εκτιμήσεων για την πανδημία, αναφέρει αναλυτικότερα τα ακόλουθα:

Από τις ενδιάμεσες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, παρατηρείται στην Εταιρεία μείωση του κύκλου εργασιών κατά 8,09%  και των κερδών προ φόρων της κατά 18,55%, ως αποτέλεσμα της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με την πανδημία και την επίδραση αυτής στον τουριστικό κλάδο καθώς επίσης παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών και στη θυγατρική της στη Βουλγαρία κατά 30,9% όπου οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά είναι ακόμα αισθητές.

Σημαντικό να αναφερθεί επίσης, είναι η καθυστέρηση είσπραξης των απαιτήσεων μέσω επιταγών λόγω της παράτασης εξόφλησης που δόθηκε λόγω των μέτρων διευκόλυνσης των οφειλετών που πλήττονται από τις συνέπειες της κρίσης εξαιτίας της πανδημίας, που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση.

Ωστόσο, η Διοίκηση επιλέγοντας κατάλληλο πιστωτικό πρόγραμμα, ενέργησε έγκαιρα ώστε να μην επηρεαστούν οι δράσεις της και να διατηρήσει χαμηλά τα επίπεδα κινδύνου ταμειακής ρευστότητας.

Όπως προκύπτει μεταγενέστερα, δεν υπήρξαν προβλήματα με την ομαλή είσπραξη των εν λόγω ποσών.