ΕΛΤΟΝ: Αλλαγή υπευθύνου εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων

EΛΤΟΝ – Αλλαγή Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ με την από 27.01.2021/1463 απόφασή του, στα πλαίσια των υποχρεώσεων της σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και της υπ’ αριθ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια των ενεργειών αναδιοργάνωσης του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση τον Ν.4706/2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ορίστηκε ως νέος Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων ο κ. Παράσχος Καμάτσος του Γεωργίου στη θέση του κυρίου Στυλιανού Βασιλείου ο οποίος διατηρεί την διευθυντική θέση των Οικονομικών Υπηρεσιών Ελλάδας.

Ο κ. Παράσχος Καμάτσος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων από την 10.02.2021.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του κ. Παράσχου Καμάτσου είναι τα ακόλουθα:

Τηλέφωνο :  2295306032

E mail       :  [email protected]    και   [email protected]