ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Ανακοίνωση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

H ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου μετόχων της, ως ακολούθως:

Α.1   Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης γνωστοποιεί ότι επήλθε ανακατανομή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής:

Ημερομηνία  κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 13.07.2018

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 150.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0,181%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 5.667.480 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 6,856%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας ARGONIO ENTERPRISES LIMITED (η οποία ελέγχεται από την DEVAN HOLDING INTERNATIONAL LTD, εταιρεία επίσης ελεγχόμενη από τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση).

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 150.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0,181%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 5.667.480 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 6,856%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, μέσω των ελεγχομένων εταιρειών i) PEMANOARO LIMITED (που ανήκει κατά 50% στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση και κατά 50% στον κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση) που κατέχει ποσοστό 5,219% και ii) ARGONIO ENTERPRISES LIMITED (η οποία ελέγχεται από την DEVAN HOLDING INTERNATIONAL LTD, εταιρεία επίσης ελεγχόμενη από τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση) που κατέχει ποσοστό 1,636%.

Η ενημέρωση γίνεται λόγω ανακατανομής δικαιωμάτων ψήφου (μεταξύ των ελεγχομένων, από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, εταιρειών).

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου παραμένει 7,037%.

A.2.  Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης γνωστοποιεί ότι επήλθε ανακατανομή στο ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής:

Ημερομηνία  κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 13.07.2018

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 4.314.732 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 5,219%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας PEMANOARO LIMITED (που ανήκει κατά 50% στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση και κατά 50% στον κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση).

Η ενημέρωση γίνεται λόγω ανακατανομής δικαιωμάτων ψήφου (μεταξύ των ελεγχομένων, από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, εταιρειών).

B.     Η αλλοδαπή εταιρεία PEMANOARO LIMITED (που ανήκει κατά 50% στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση και κατά 50% στον κ. Δημήτριο Καλλιτσάντση) γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής:

Ημερομηνία  κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 13.07.2018

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 4.314.732 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 5,219% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ και

β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%.

Η ενημέρωση γίνεται λόγω απόκτησης μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου, με αποτέλεσμα το ποσοστό του μετόχου να υπερβεί το 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ.

Γ.1.   Η αλλοδαπή εταιρεία ARGONIO ENTERPRISES LIMITED (η οποία ελέγχεται από την DEVAN HOLDING INTERNATIONAL LTD, εταιρεία επίσης ελεγχόμενη από τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση) γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής:

Ημερομηνία  κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 13.07.2018

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 5.667.480 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 6,856% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ και

β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 1.352.748 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 1,636% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ και

β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%.

Η ενημέρωση γίνεται λόγω διάθεσης μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου, με αποτέλεσμα το ποσοστό του μετόχου να κατέλθει του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ.

Γ.2.   Η αλλοδαπή εταιρεία DEVAN HOLDING INTERNATIONAL LTD (εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση), η οποία ελέγχει την ARGONIO ENTERPRISES LIMITED, γνωστοποιεί ότι επήλθε μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ως εξής:

Ημερομηνία  κατά την οποία επήλθε η μεταβολή ποσοστού συμμετοχής: 13.07.2018

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0% και

β) έμμεση συμμετοχή: 5.667.480 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 6,856% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας ARGONIO ENTERPRISES LIMITED.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0% και

β) έμμεση συμμετοχή: 1.352.748 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 1,636% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας ARGONIO ENTERPRISES LIMITED.

Η ενημέρωση γίνεται λόγω διάθεσης μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου, με αποτέλεσμα το ποσοστό του μετόχου να κατέλθει του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ.

Κηφισιά, 18 Ιουλίου 2018

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου