ΕΛΤΑ: Καθαρές ζημίες 28 εκατ. ευρώ το 2022

Σταθερό κύκλο εργασιών, περιορισμό των ζημιών πριν και μετά από φόρους και λειτουργικά κέρδη (Ebitda) εμφάνισαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία κατά τη χρήση του 2022, έναντι του 2021.

Τα μεγέθη, όπως εξηγούν κύκλοι της εταιρείας, επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση που είχε προκάλεσε σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή του σχεδίου μετασχηματισμού και περιόρισε τα έσοδα με αποτέλεσμα τα οικονομικά αποτελέσματα να επηρεαστούν κατά 1,16 εκατ. ευρώ.

Λόγω του κυβερνοχτυπήματος καθυστέρησε και η τιμολόγηση των παροχών πελατών της ΕΛΤΑ Ενέργειας, με την εταιρεία να εγγράφει επισφαλείς απαιτήσεις 5,2 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση των ΕΛΤΑ έπαψε να δραστηριοποιείται στον τομέα ενέργειας, που αποδείχθηκε ζημιογόνος, σύμφωνα με μελέτη.

Ειδικότερα:

  • Τα αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους € 27.917 χιλ. έναντι ζημιών € 131.536 χιλ. το 2021. Τα αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 24.887 χιλ. έναντι ζημιών € 129.223 χιλ. το 2021.
  • Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη ύψους € 475 χιλ. έναντι ζημιών € 114.950 χιλ. το 2021. Επιπλέον, για τη μητρική Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1.352 χιλ., από ζημίες € 115.026 χιλ. το 2021.
  • Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους € 19.716 χιλ. έναντι ζημιών € 134.746 χιλ. το 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 16.650 χιλ. έναντι ζημιών € 132.599 χιλ. το 2021. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων στο 2022 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και στις δαπάνες για την εθελουσία έξοδο του προσωπικού εντός του 2021.
  • Ο κύκλος εργασιών το 2022 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των € 299.102 χιλ. έναντι € 299.514 χιλ. το 2021, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,1%. Ο Κύκλος Εργασιών της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε € 247.286 χιλ. έναντι € 244.359 χιλ. το 2021, αυξημένος κατά 1,2%. H αύξηση του κύκλου εργασιών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αποτελεί συνδυαστικό αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων της επιχείρησης από τη δραστηριότητα της Ηλεκτρικής Ενέργειας και από την πώληση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων. Σε αντίθετη κατεύθυνση κινούνται τα έσοδα από την αλληλογραφία, ως αποτέλεσμα, κατά κύριο λόγο, της εντεινόμενης ηλεκτρονικής υποκατάστασης και διακυβέρνησης.

Για τα ΕΛΤΑ, το 2022 ήταν μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την κυβερνοεπίθεση, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα  την αύξηση δαπανών για την επαναφορά των υπηρεσιών και την ενίσχυση της προστασίας του Οργανισμού (Cybersecurity), δαπάνες οι οποίες ξεπέρασαν τα € 3,9 εκατ., διαμορφώνοντας ένα μη αναμενόμενο βάρος για τα οικονομικά του.

Παράλληλα, η κυβερνοεπίθεση, είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση εφαρμογής του σχεδίου μετασχηματισμού, περιορισμό των εσόδων για ένα διάστημα κατά το οποίο κρίσιμες υπηρεσίες αναγκαστικά υπολειτούργησαν – γεγονός που επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα κατά € 1,16 εκατ. αλλά και την καθυστέρηση τιμολόγησης των παροχών πελατών της ΕΛΤΑ Ενέργειας.  Αυτά τα γεγονότα διαμόρφωσαν ένα αρνητικό επιχειρησιακό περιβάλλον για το 2022, το οποίο συνεχίζει να επηρεάζει τα ΕΛΤΑ με επιπτώσεις και στα οικονομικά αποτελέσματα επόμενων ετών.

Μετά από σχετική μελέτη όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της ΕΛΤΑ Ενέργεια, το 2022 διέκοψαν αυτή τη ζημιογόνα δραστηριότητα. Σχετικά εγγράφηκαν στις οικονομικές καταστάσεις επισφαλείς απαιτήσεις € 5,2 εκατ. Έναντι των οφειλών και ενδεχόμενων επισφαλειών λαμβάνονται μέτρα για αποκατάσταση.

Το εφάπαξ κόστος υλοποίησης του προγράμματος της Εθελούσιας Εξόδου του προσωπικού, ύψους €138 εκατ., η οποία πραγματοποιήθηκε το 2021, είχε επίπτωση στη διαμόρφωση των ιδίων Κεφαλαίων για την εταιρεία, που ανέρχονται σε  € -102,2 εκατ. 

Μετά την αλλαγή της διοίκησης τον Οκτώβριο του 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΑ ανάθεσε, σε εξωτερικό σύμβουλο, διαχειριστικό έλεγχο που διεξάγεται για την περίοδο 2021 – 2022 και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

  • Το ενοποιημένο μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στο ποσό των κερδών € 36.361 χιλ. έναντι κερδών € 8.072 χιλ. το 2021. Τo Μικτό Αποτέλεσμα της μητρικής Εταιρείας διαμορφώθηκε σε κέρδη € 28.419 χιλ. έναντι ζημιών € 510 χιλ. το 2021. Το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 12,2% το 2022 έναντι 2,7% την προηγούμενη χρονιά. Το περιθώριο μικτού κέρδους της Εταιρείας ανήλθε σε 11,5% το 2022 έναντι -0,2% την προηγούμενη χρονιά.
  • Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη ύψους € 475 χιλ. έναντι ζημιών € 114.950 χιλ. το 2021. Επιπλέον, για τη μητρική Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1.352 χιλ., από ζημίες € 115.026 χιλ. το 2021.
  • Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους € 19.716 χιλ. έναντι ζημιών € 134.746 χιλ. το 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 16.650 χιλ. έναντι ζημιών € 132.599 χιλ. το 2021. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων στο 2022 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους καθώς και στις δαπάνες για την εθελουσία έξοδο του προσωπικού εντός του 2021.
  • Τα αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους € 27.917 χιλ. έναντι ζημιών € 131.536 χιλ. το 2021. Τα αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ύψους € 24.887 χιλ. έναντι ζημιών € 129.223 χιλ. το 2021.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση των ΕΛΤΑ στην ετήσια οικονομική έκθεση, η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης συνολικά του Επιχειρηματικού της μοντέλου, η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023. Το πλάνο αναδιάρθρωσης και το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που υιοθετείται αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην επιστροφή της εταιρείας σε θετικά ίδια κεφάλαια και στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς της.

«Πρόκειται για ένα λεπτομερώς σχεδιασμένο πλάνο, το πρώτο έπειτα από περίοδο πολλών ετών, που λαμβάνει υπόψη τη δυναμική της εταιρείας, τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και τις σύγχρονες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που υλοποιεί η Διοίκηση έχει χαρακτήρα άμεσης εφαρμογής: ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023 έχοντας χρονικό ορίζοντα 18 μηνών. Στόχος της αναδιάρθρωσης είναι η δημιουργία ενός ενοποιημένου, πλήρως εκσυγχρονισμένου και λειτουργικού δικτύου με υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια, η ενίσχυση και αναβάθμιση της παρουσίας των ΕΛΤΑ σε κομβικές περιοχές, καθώς και στον χώρο των ταχύ μεταφορών, με τη διεύρυνση των συνεργειών με την ΕΛΤΑ Courier. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα διατηρήσουν τα δυνατά τους στοιχεία, το ισχυρό όνομα και αξιόπιστο δίκτυο, τη μακρά ιστορία και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους, αποχωριζόμενα ταυτόχρονα μη λειτουργικές και παρωχημένες διαδικασίες.

Στην πρώτη γραμμή του επιχειρησιακού ανασχεδιασμού τοποθετείται η αναμόρφωση και υποκατάσταση μέρους του δικτύου της εταιρείας και οι συγχωνεύσεις υπηρεσιακών λειτουργιών στον άξονα των 4 διαστάσεων (4Δ): Δίκτυο Καταστημάτων, Δίκτυο Διανομής, Διαβιβάσεις και Διαλογή.

Κεντρικό ρόλο στον νέο επιχειρησιακό σχεδίασμά καταλαμβάνει και η αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών που αφορούν στο business segment των δεμάτων, το οποίο, σε αντιστοιχία με την αγορά, αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία σχεδιάζει να περιορίσει τον αριθμό των στάσεων που κάνει ένα δέμα προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη παρακολούθησή του, η βελτίωση της προβλεψιμότητας και η μείωση του χρόνου παράδοσης. Τα ΕΛΤΑ οδηγούνται στην πλήρη αξιοποίηση των δύο κομβικών κέντρων διανομής και διαλογής σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα, σε σχέση με τα έξι που χρησιμοποιούνται σήμερα, επιτυγχάνοντας τις αντίστοιχες οικονομίες κλίμακας και μείωση κόστους.

Το πλάνο ανασχηματισμού προβλέπει σε πρώτη φάση τον περιορισμό 145 καταστημάτων ιδιολειτουργούμενων και αντικατάσταση με ευρύ πλαίσιο συνεργασιών με ανεξάρτητους πράκτορες. Σημαντική κι άμεση εξοικονόμηση θα επέλθει φυσικά από την μείωση του πλήθους καταστημάτων. Τα καταστήματα που καταγράφουν χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα ξεκίνησαν ήδη να συγχωνεύονται με έτερα καταστήματα, σε μια προσπάθεια βελτιστοποίησης της λειτουργίας, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα την καθολική παρουσία του φορέα. Ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων θα συμβάλλει, πέρα από την εξοικονόμηση ενοικίων και ανάλογων δαπανών κτιρίων, και στην άμεση σημαντική μείωση της εξάρτησης των ΕΛΤΑ από τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, όπως υπαλλήλων outsourcing, με τα αντίστοιχα σημαντικό οικονομικά οφέλη. Με τον αυτό θα υπάρξει παράλληλα βέλτιστη αξιοποίηση του τακτικού προσωπικού και άμεση απελευθέρωση υφιστάμενων οικονομικών πόρων προς χρήση σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Επίσης τον περιορισμό των αναγκών σε ενοικιαζόμενο προσωπικό το οποίο θα φέρει μείωση κόστους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντική μείωση κόστους αναμένεται επίσης από την αντικατάσταση μέρους του στόλου οχημάτων με νέας τεχνολογίας υπό καθεστώς leasing.

Εντός του δεύτερου εξαμήνου 2023 ή/και στις αρχές του 2024, αναμένεται η είσπραξη των οφειλόμενων αποζημιώσεων Καθολικής Υπηρεσίας άνω των 20 εκατ. ευρώ) για τις χρήσεις 2020, 2021 και η εντατικοποίηση μεριδίου αγοράς σύμφωνα με τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών Καθολικών Ταχυδρομικών Παροχών σε ποσοστό άνω του 20%”.