ΕΛΠΕ: Τρεις οι δικαιούχοι του stock option plan

Διάθεση ιδίων μετοχών στo πλαίσιo Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών

Μαρούσι, 05 Δεκεμβρίου 2018

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι σε υλοποίηση του
προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, το οποίο θεσπίστηκε με τις από 25/06/2015 και 06/07/2017 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και σύμφωνα με τις σχετικές από 22/6/2017 και 10/7/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη στις 05/12/2018 στη διάθεση (μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης) 9.363 κοινών ιδίων μετοχών σε 3 δικαιούχους, έναντι εξάσκησης 11.113 σχετικών δικαιωμάτων τους.

Οι μεταβιβασθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,0031% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Με τη διάθεση των παραπάνω μετοχών, ολοκληρώθηκε το τρέχον πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Print Friendly, PDF & Email