ΕΛΠΕ: Πώληση μετοχών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας  Ν.3556/2007

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Νικόλαος Γεωργούδας, Διευθυντικό Στέλεχος, σύμφωνα με την από 13/09/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 12/09/2019 σε πώληση 3.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €25.560.