ΕΛΠΕ: Πώληση 10.000 μετοχών από κ. Θεόδωρο-Αχιλλέα Βάρδα

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Μαρούσι, 16/04/2018

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., σύμφωνα με την από 16/04/2018 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 13/04/2018 σε πώληση 10.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €81.200.

Print Friendly, PDF & Email