ΕΛΠΕ: Απόκτηση 1.300 μετοχών από κ. Εμμανουήλ Μαρκάκη

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Μαρούσι, 02/07/2020

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Εμμανουήλ Μαρκάκης, Ανώτερος Διευθυντής, σύμφωνα με την από 01/07/2020 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, απέκτησε την 30/06/2020, 1.300 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, αξίας €7.735.