Ελληνική Τράπεζα: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ ύψους 150 εκατ. ευρώ από την ΓΣ

Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας κατά 150 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της τράπεζας Ιωάννη Μάτση.
Συγκεκριμένα, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, όλοι οι μέτοχοι ψήφισαν υπέρ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 150 εκατομμύρια ευρώ, με το τελικό ποσοστό των μετοχικών ψήφων υπέρ να είναι το απόλυτο 100%.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν είτε με πληρεξουσίους αντιπροσώπους είτε αυτοπροσώπως μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 151.442.811 μετοχές, δηλαδή 76,30% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Καλωσορίζοντας τους μετόχους ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Yussef Nasr ανέφερε ότι η συμφωνία με την ΣΚΤ θα ενισχύσει την Ελληνική Τράπεζα ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρει στις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας της Κύπρου.

Στην ομιλία του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Μάτσης ανάφερε ότι «Η εξαγορά της Καλής Συνεργατικής οδηγεί στην δημιουργία της κορυφαίας τράπεζας λιανικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο, η οποία αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της Τράπεζας μας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας σε όλη την Κύπρο – μέσα από μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση».

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής τόνισε ότι η στρατηγική της Τράπεζας παραμένει η ίδια αλλά με μεγαλύτερα μεγέθη. «Η στρατηγική μας περιλαμβάνει: Την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων, με ταχύτερη επίλυση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων και τη μεγιστοποίηση της αξίας τους για την Τράπεζα. Την ανάπτυξη, μέσω της μετατροπής της πλεονάζουσας ρευστότητας μας, που θα εξακολουθεί να υφίσταται και στην νέα τράπεζα, σε νέες ευκαιρίες δανεισμού που θα οδηγήσουν σε νέες εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Η στρατηγική μας διακρίνεται από μια πελατοκεντρική προσέγγιση – σκοπός μας να γίνουμε η κύρια τράπεζα συνεργασίας για τους επιλεγμένους πελάτες μας».

Κλείνοντας ο κ. Μάτσης ανέφερε ότι « Έχουμε κάθε πρόθεση να συνεχίσουμε την υλοποίηση όλων των στρατηγικών μας στόχων με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της Τράπεζας, τόσο για τους μετόχους της όσο και για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες της».

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Κατά την εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα πιο κάτω ψηφίσματα:

  1. (α) ΟΠΩΣ η Εταιρεία εκδώσει δικαιώματα (τα «Δικαιώματα») σε προτιμησιακή βάση σε όλους τους εγγεγραμμένους μετόχους της Εταιρείας όπως αυτοί θα εμφανιστούν στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την άντληση ποσού έως €100.031.254,40. Τα Δικαιώματα θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν δωρεάν κατ’ αναλογία ενός Δικαιώματος για κάθε υφιστάμενη συνήθη μετοχή. Κάθε 25 Δικαιώματα που θα ασκηθούν θα μετατραπούν σε 18 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 στην τιμή άσκησης €0,70 η κάθε μία. Οι κύριοι όροι των Δικαιωμάτων περιλαμβάνονται στο έγγραφο με τίτλο «Εγκύκλιος Μετόχων» με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2018 (η «Εγκύκλιος»)∙ και

(β) ΟΠΩΣ το Διοικητικό Συμβούλιο δια του παρόντος εξουσιοδοτείται, κατά οποιοδήποτε χρόνο πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού ενημερωτικού δελτίου σε σχέση με τα Δικαιώματα, να μην προχωρήσει με την υλοποίηση του ψηφίσματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1(α) πιο πάνω και με την έκδοση των Δικαιωμάτων στην περίπτωση κατά την οποία η απόκτηση των εργασιών που αποτελούνται από ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία που περιγράφεται στην Εγκύκλιο (η «Απόκτηση») δεν έχει πραγματοποιηθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί, κατά την κρίση του, ότι δεν υπάρχει εύλογη πιθανότητα η Απόκτηση να πραγματοποιηθεί∙ και

(γ) ΟΠΩΣ το Διοικητικό Συμβούλιο δια του παρόντος εξουσιοδοτείται ναεκδώσει και να παραχωρήσει μέχρι και 142.901.792 συνήθεις μετοχές σε τιμή €0,70 η κάθε μία, οι οποίες θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων∙ και

(δ) ΟΠΩΣ, στο βαθμό που οποιαδήποτε Δικαιώματα δεν ασκηθούν, το Διοικητικό Συμβούλιο δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εκδώσει και να παραχωρήσει οποιεσδήποτε μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί ως αποτέλεσμα της μη άσκησης των εν λόγω Δικαιωμάτων:

i) όπως προβλέπεται στη συμφωνία εγγραφής μετοχών, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, μεταξύ της Εταιρείας και της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ, έτσι ώστε η συνολική τιμή παραχώρησης όλων των μετοχών που έχει αναλάβει η Δήμητρα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση από αυτή οποιωνδήποτε Δικαιωμάτων, ανέρχεται σε ανώτατο ποσό €50.000.000 με τιμή παραχώρησης €0,70 ανά μετοχή∙ και ii) σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει εξασκώντας τη δική του διακριτική ευχέρεια, σε τιμή παραχώρησης €0,70 ανά μετοχή.

  1. ΟΠΩΣ κλάσματα νέων συνήθων μετοχών ως αποτέλεσμα της μετατροπής των Δικαιωμάτων δεν θα εκδοθούν και το Διοικητικό Συμβούλιο θα χειρίζεται οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα που σχετίζονται με την άσκηση των Δικαιωμάτων κατά την κρίση του.

  2. ΟΠΩΣ, σε σχέση με την Επιτροπή Ενσωμάτωσης η οποία δημιουργήθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση και συμβολή του Διοικητικού Συμβουλίου στην ομαλή υλοποίηση του σχεδίου ενσωμάτωσης σε σχέση με την Απόκτηση, η αμοιβή του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ενσωμάτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθοριστεί ως ακολούθως: (i) Πρόεδρος της Επιτροπής Ενσωμάτωσης: €45.000 ετησίως∙ (ii) Κάθε μέλος της Επιτροπής Ενσωμάτωσης: €20.000 ετησίως.

  3. Με την προϋπόθεση ότι το Ψήφισμα 1 ψηφίστηκε υπέρ, ΟΠΩΣ αφού εξέτασε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2018 που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 60Β(5) του περί Εταιρειών Νόμου, ΚΕΦ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί), η Εταιρεία αποκλείει οποιοδήποτε δικαίωμα προτίμησης που μπορεί να έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας με βάση το νόμο και/ή σύμφωνα με το καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας και/ή άλλως πως σε σχέση με την έκδοση και παραχώρηση μέχρι 71.428.572 πλήρως πληρωθεισών συνήθων μετοχών της Εταιρείας στην POPPY SARL, εταιρεία που έχει συσταθεί βάσει των νόμων του Λουξεμβούργου με αριθμό εγγραφής Β217537 και της οποίας το εγγεγραμμένο γραφείο είναι στη 33 rue Sainte Zithe, 2763 Luxembourg («POPPY SARL») έναντι συνολικού τιμήματος μέχρι €50.000.000,40 (δηλ. σε τιμή €0,70 ανά μετοχή) και το Διοικητικό Συμβούλιο δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εκδώσει και να παραχωρήσει μέχρι 71.428.572 πλήρως πληρωθείσες συνήθεις μετοχές στην Εταιρεία προς την POPPY SARL σε τιμή παραχώρησης €0,70 ανά μετοχή.