ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α
Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX
Ημερομηνία συναλλαγής
Είδος συναλ.
Ποσότητα
Χρηματοπιστωτικό μέσο
Συνολική αξία (ευρώ)
1
02.04.2024
28.03.2024
Αγορά
3.028
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
16.624,00
2
02.04.2024
28.03.2024
Πώληση
3.028
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
16.591,06
3
02.04.2024
28.03.2024
Αγορά
15
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
8.265,00
4
02.04.2024
28.03.2024
Πώληση
15
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
8.270,00
5
03.04.2024
02.04.2024
Αγορά
4.950
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
26.334,30
6
03.04.2024
02.04.2024
Πώληση
4.850
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
25.816,35
7
03.04.2024
02.04.2024
Πώληση
1
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
547.00
8
04.04.2024
03.04.2024
Αγορά
9.275
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
48.117,21
9
04.04.2024
03.04.2024
Πώληση
5.966
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
30.992,02
10
04.04.2024
03.04.2024
Πώληση
23
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
12.025,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΕΧΑΕ