ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α
Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX
Ημερομηνία συναλλαγής
Είδος συναλ.
Ποσότητα
Χρηματοπιστωτικό μέσο
Συνολική αξία (ευρώ)
1
14.03.2023
13.03.2023
Αγορά
2.428
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
12.982,20
2
14.03.2023
13.03.2023
Πώληση
2.428
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
13.013,47
3
14.03.2023
13.03.2023
Αγορά
697
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
373.089,00
4
14.03.2023
13.03.2023
Πώληση
697
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
378.996,00
5
15.03.2023
14.03.2023
Αγορά
7.846
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
41.498,23
6
15.03.2023
14.03.2023
Πώληση
8.846
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
46.701,68
7
15.03.2023
14.03.2023
Αγορά
2.278
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
1.206.602,00
8
15.03.2023
14.03.2023
Πώληση
2.274
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
1.223.526,00
9
19.03.2023
15.03.2023
Αγορά
13.467
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
71.492,02
10
19.03.2023
15.03.2023
Πώληση
6.567
Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)
34.976,34
11
19.03.2023
15.03.2023
Αγορά
1.092
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
580.182,00
12
19.03.2023
15.03.2023
Πώληση
303
ΣΜΕ ΕΧΑΕ
163.028,00

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΕΧΑΕ